Tarif trestného bodu

Tarif trestného bodu

1.Do registru řidičů, kteří porušují předpisy silničního provozu, dále jen „záznamy”, řidič je zadán, který při řízení vozidla porušil pravidla silničního provozu, dále jen „porušení”.

2. Řidič, který není polským občanem a nemá pobytovou kartu v souvislosti s přijímáním povolení k pobytu na dobu určitou nebo se usadit na území Polské republiky, nepodléhá zápisu do rejstříku., pokud neporuší, za což může být uložen trest ve formě zákazu řízení motorových vozidel.

3. Porušení se zapisují do záznamů, v souladu se seznamem tvořícím přílohu č 1 nařízení.

4. Pokud jeden čin spáchaný řidičem porušuje více než jeden dopravní zákon, všechna porušení musí být viditelná v záznamech, každému přiřadit určitý počet bodů, s výhradou odstavce. 5.

5. Pokud jeden čin porušil dva nebo více znaků definovaných kódem od C05 do C11 uvedeným v příloze č 1, toto porušení se zaznamená do záznamů, jehož kód má nižší číselnou značku.

6. V případě dopravního přestupku, určeno kódem A01 v příloze č 1, porušení, což bylo znakem zločinu, body nejsou přiřazeny.

7. Body za způsobení rizika pro bezpečnost silničního provozu, určeno kódem A07 v příloze č 1, je připsána, když příčinou ohrožení bylo porušení, které není uvedeno v tabulce, nebo pokud je přidělený počet bodů menší než 6.

8. Evidence, uvedené v sek. 1, osoba je také předmětem, který se dopustil porušení pravidel silničního provozu během období, ve kterém bylo předmětem trestního opatření ve formě zákazu řízení motorového vozidla na dobu do 12 měsíce.

§ 3. 1. Záznamy vede vojvodský policejní velitel příslušný podle místa bydliště registrovaného.

2. Pokud jde o řidiče, kteří jsou polskými občany, kteří nemají trvalé bydliště na území Polské republiky, a řidiči, uvedené v § 2 odstavec. 2, záznamy vede vrchní policejní velitel.

§ 4. 1. Konečný záznam do záznamů je proveden, s výhradou odstavce. 2 i 3, pokud jsou porušení potvrzena pravomocnými rozsudky soudu, soudní rozhodnutí o podmíněném zastavení řízení nebo pokutové příkazy nebo pokuty.

2. Před vydáním rozhodnutí je povoleno provést předběžný záznam v záznamech, uvedené v sek. 1, pokud po odhalení porušení bylo zahájeno přípravné řízení nebo byl podán návrh na potrestání soudu nebo byl případ postoupen orgánu příslušnému k zbavení poslanecké imunity, soudce nebo státní zástupce. Dočasný záznam obsahuje informace o počtu bodů, které budou přiděleny v případě potvrzení porušení právoplatným rozsudkem.

3. Ustanovení odstavce. 2 se obdobně použije na osobu, která je předmětem záznamů, která nebyla v době protiprávního jednání dokončena 17 let, po postoupení případu rodinnému soudnímu řízení.

4. Dočasný vstup se stává konečným vstupem poté, co bylo zjištěno porušení předpisů s příslušným rozhodnutím, uvedené v sek. 1.

5. Orgán vydávající konečné rozhodnutí, uvedené v sek. 1, okamžitě předá informace příslušnému orgánu, který vede záznamy ve formuláři, jehož vzor je přiložen jako příloha č 2 nařízení, s výhradou odstavce. 6.

6. Orgán oprávněný ukládat pokuty prostřednictvím trestního mandátu a vykonávat činnosti, uvedené v sek. 2 i 3, zasílá příslušnému orgánu, který vede záznamy, informace o uložení sankce nebo výkonu těchto činností ve formuláři, jehož vzor je přiložen jako příloha č 3 nařízení.

7. Informace uvedené ve formuláři, uvedené v sek. 5 nebo 6, může jí předcházet přenos pomocí datových teletransmisních zařízení.

8. Úředník, který ukládá pokutu osobě, která je vedena v evidenci, je povinen ji informovat o skutečnosti spáchání činu, který je předmětem záznamu, a o počtu bodů., které jí budou přiděleny na tomto účtu.

§ 5. 1. Orgán, který vede záznamy, z záznamů odebere dočasný záznam týkající se porušení předpisů, -li:

1) v řízení, uvedené v § 4 odstavec. 2 nebo 3, byly zveřejněny okolnosti odůvodňující odmítnutí zahájit řízení nebo bylo řízení zastaveno z důvodu:

A) žádné známky trestného činu nebo přestupku,

b) omezení rozsudku,

C) smrt člověka, kterého se řízení týkalo;

2) v řízení, uvedené v § 4 odstavec. 2 nebo 3, soudně osvobozující rozsudek;

3) od protiprávního jednání uplynul rok, pokud se řidič nedopustil porušení předpisů před uplynutím této doby, u nichž dočasně překročil počet konečných bodů a zadaných bodů 24 bodů, a v případě řidičů, uvedené v čl. 140 odstavec. 1 směřovat 3 Skutky - 20 bodů.

2. Orgán, který vede záznamy, odstraní z záznamů poslední záznam týkající se porušení předpisů, pokud byl trest zničen (odsouzení).

3. Orgán, který vydává rozhodnutí o odmítnutí zahájit nebo zastavit řízení, uvědomí příslušný orgán, který vede záznamy.

§ 6. 1. Orgán, který vede záznamy, odebere ze záznamů body udělené na základě posledního záznamu:

1) pokud bylo vydáno rozhodnutí o odnětí oprávnění k řízení motorového vozidla, kromě rozhodnutí, uvedené v čl. 140 odstavec. 1 směřovat 1 zákon;

2) při informování o pozitivním výsledku kontroly kvalifikace, uvedené v čl. 114 odstavec. 1 směřovat 1 svítí. b zákona;

3) pokud od spáchání protiprávního jednání uplynul jeden rok, pokud se řidič nedopustil porušení předpisů před uplynutím této doby, u nichž dočasně překročil počet konečných bodů a zadaných bodů 24 bodů, a v případě řidičů, uvedené v čl. 140 odstavec. 1 směřovat 3 Skutky - 20 bodů;

4) v případě školení, uvedené v čl. 130 odstavec. 3 zákon.

2. Starosta neprodleně informuje orgán, který vede záznamy o okolnostech, uvedené v sek. 1 směřovat 1 i 2, na formulářích, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č 4 i 5 nařízení.

§ 7. 1. Velitel vojvodské policie požádá u orgánu příslušného pro vydání řidičského průkazu o žádost:

1) odebrání oprávnění k řízení motorového vozidla ve vztahu k řidiči, který za jeden rok ode dne prvního obdržení řidičského průkazu překročil počet 20 body za porušení dopravních předpisů;

2) kontrolní kontrola kvalifikace řidiče, je držitelem všech kategorií řidičských průkazů, pokud jím překročen 24 body obdržené za porušení dopravních předpisů.

2. Návrh, uvedené v sek. 1, jsou prováděny pouze na základě závěrečných záznamů, na formuláři, jehož vzor je přiložen jako příloha č 6 nařízení.

3. S požadavkem, uvedené v sek. 1 směřovat 2, neobjevuje se ve vztahu k osobě:

1) který není oprávněn řídit vozidla;

2) který má zákaz řízení po dobu delší než jeden rok;

3) který není polským občanem a nemá pobytovou kartu v souvislosti se získáním povolení k pobytu na dobu určitou nebo se usadit na území Polské republiky;

4) cizinec, který má národní řidičský průkaz vydaný v zahraničí během uvedeného období 6 měsíců ode dne zahájení pobytu na dobu určitou nebo vypořádání, na základě pobytové karty.

4. V případě řidičů, uvedené v § 3 odstavec. 2, žádost řídí velitel vojvodské policie podle kompetence vyplývající z ustanovení správního řízení, na základě dokumentů poskytnutých vrchním policejním velitelem.

§ 8. 1. Výcvik, uvedené v čl. 130 odstavec. 3 zákon, pořádá ředitel střediska silničního provozu vojvodství, podle programu, který je připojen jako příloha č 7 nařízení.

2. Ředitel provinčního centra silničního provozu výcvik potvrzuje, uvedené v sek. 1, vydáním certifikátu zúčastněnému řidiči. Kopie osvědčení o absolvování výcviku vedoucího provinčního střediska silničního provozu zasílá orgánu, který vede záznamy.

3. Šablona certifikátu, uvedené v sek. 2, představuje přílohu č 8 nařízení.

4. Registrovaní řidiči, po předložení osvědčení o školení, orgán, uvedené v § 3, klesá o 6 počet bodů, které máte, jejich odečtením v pořadí položek, s výhradou odstavce. 5 i 6.

5. Počet bodů odečtených za absolvovaný výcvik nesmí překročit počet bodů získaných za porušení předpisů silničního provozu před jeho ukončením.

6. Účast na školení nesnižuje počet bodů získaných za porušení dopravních předpisů vůči osobě, který se dopustil porušení před jeho zahájením, u nichž dočasně překročil součet konečných a zadaných bodů 24.

§ 9. Dotčená osoba má právo získat ústní informace nebo osvědčení od policie o závěrečných nebo prozatímních záznamech týkajících se bodů odpovídajících jejím porušením.. Informace jsou poskytnuty nebo je certifikát vydán v sídle orgánu, který vede záznamy, nebo, pokud je to technicky možné, v jiné policejní jednotce.

SEZNAM PORUŠENÍ DOPRAVNÍCH PRAVIDEL A POČET BODŮ ODPOVĚDÍCÍCH NA TYTO PORUŠENÍ

Zaznamenatelná porušení pravidel silničního provozu jsou uvedena v tabulce níže. Jednotlivým porušením je přiřazen počet bodů uvedený v tabulce, s výhradou ustanovení § 2 nařízení.
Kód Druh aktu Právní kvalifikace aktu číslo

bodů

1 2 3 4 5
A. Akty zvláštní povahy
01 Spáchání dopravního přestupku umění. 173, 174, 177 § 1 nebo 2, umění. 355 § 1 nebo 2 k.k.. 10
02 Způsobení ohrožení bezpečnosti silničního provozu – silniční srážka umění. 86 § 1 nebo 2 kw. 6
03 Řízení motorového vozidla po požití alkoholu nebo látky podobné alkoholu umění. 87 § 1 kw. umění. 45 odstavec. 1 směřovat 1 p.r.d. 10
05 Neposkytnutí pomoci obětem nehody umění. 93 § 1 kw. umění. 44 odstavec. 2 směřovat 1 p.r.d. 10
06 Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog článek 178a §1 k.k. 10
07 Způsobte jiné riziko silniční bezpečnosti než kolizi na silnici umění. 86 § 1 nebo 2 kw. 6
B. Nesprávné chování řidičů vůči chodcům
1 2 3 4 číslo

bodů

01 Vyhýbejte se vozidlu, který jel stejným směrem, ale přestal ustupovat chodcům umění. 97, 90 nebo 86 § 1 nebo 2 kw. umění. 26 odstavec. 3 směřovat 2 p.r.d. 10
02 Předjíždění na přechodech pro chodce a přímo před nimi umění. 97, 90 nebo 86 § 1 nebo 2 kw. umění. 26 odstavec. 3 směřovat 1 p.r.d. 9
03 Nedat přednost v jízdě chodcům na vyznačeném přechodu umění. 90 nebo 86 § 1 nebo 2 kw. umění. 26 odstavec. 1 p.r.d. 8
04 Přetrvávání priority řidičem vozidla, která se v křižovatce stočí k chodci a přechází přes silnici, na které vozidlo jede umění. 90 nebo 86 § 1 nebo 2 kw. umění. 26 odstavec. 2 p.r.d. 8
05 Nezastavení vozidla v případě, že zdravotně postižená osoba překročí silnici, pomocí zvláštního označení, nebo osoby s viditelně sníženou pohyblivostí za účelem umožnění jejich průchodu umění. 90 nebo 86 § 1 nebo 2 kw. umění. 26 odstavec. 7 p.r.d. 8
06 Nedovolení přednosti v jízdě chodcům při couvání umění. 90 kw. umění. 23 odstavec. 1 směřovat 3 p.r.d. 5

 

C Nedodržování dopravních značek a signálů
1 2 3 4 číslo

bodů

 

01 Nedodržení, aby se zabránilo kontrolám, na signál osoby oprávněné řídit silniční provoz, objednání zastavení vozidla umění. 92 § 2 kw. § 109 odstavec. 1 i 3 z.s.d. 8
Nedodržení:
02 – světelné signály umění. 92 § 1 kw. §95 nebo §102 odst.2 nebo §104 nebo §106 v platném znění. 6
03 – signály a příkazy vydané osobami oprávněnými k přímému silničnímu provozu § 108 z.s.d. 6
04 – signály a příkazy vydané osobami oprávněnými řídit silniční provoz § 109 z.s.d. nebo umění. 129 odstavec. 2 směřovat 1 nebo 7 p.r.d. 6
Nedodržení značek:
05 – B-2 “Vstup zakázán” § 17 odstavec. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 “žádný provoz v obou směrech” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 “žádné odbočení doleva” nebo B-22 “žádné odbočení doprava” § 22 odstavec. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 až C-12 “řidičský příkaz …” § 35 z.s.d. 5
09 – F-10, F-15 do F-19, určení směrů v jízdních pruzích nebo způsob jejich použití umění. 92 § 1 kw. § 72 odstavec 1 nebo § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c “směrová šipka” § 87 z.s.d. 5
11 -P-4 “plná dvojitá čára” § 86 odstavec 5 od. 5
12 – B-31 “priorita pro blížící se blížící se provoz” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 do B-7 “Vstup zakázán …” § 18 odstavec. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 do B-19 “Vstup zakázán …” § 19 nebo §20 z.s.d. 2
15 Nedodržování ostatních, dopravní značky a signály neuvedené v tomto katalogu 1
D Nedodržování předpisů platných na křižovatkách nebo v jiných křižovatkách směrů provozu nebo dráhy vozidla
1 2 3 4 číslo

bodů

Přednost v jízdě pokračuje:
01 – na křižovatce ve stejné situaci umění. 25 odstavec. 1 p.r.d. 6
02 – na křižovatce označené značkami přednosti v jízdě § 5 odstavec. 2, 4-6 z.s.d. 6
03 – kolejová vozidla umění. 90 kw. umění. 25 odstavec. 2 nebo umění. 16 odstavec. 6 p.r.d. 6
04 – cyklisté umění. 27 odstavec. 1 i 3 p.r.d. 6
05 – při změně jízdního pruhu umění. 22 odstavec. 4 p.r.d. 5
06 – v případě křižovatky za křižovatkou směrů provozu nebo cest vozidel jedoucích po stejné silnici umění. 25 odstavec. 3 p.r.d. 5
07 – při připojování k provozu umění. 17 odstavec. 2 p.r.d. 5

 

1 2 3 4 číslo

bodů

08 – při zálohování umění. 23 odstavec. 1 směřovat 3 p.r.d. 4
09 Neschopnost usnadnit průjezd pohotovostního vozidla umění. 90 kw. umění. 9 p.r.d. 5
10 Porušení zákazu otáčení umění. 97 nebo 92 § 1 kw. umění. 22 odstavec. 6 p.r.d. nebo § 22 odstavec. 5 z.s.d. 5
E Nedodržování předpisů o rychlosti
1 2 3 4 číslo

bodů

Překročení rychlostního limitu: umění. 97 nebo 92 § 1 kw. umění. 20, umění. 31 odstavec. 1 směřovat 1, umění. 63 odstavec. 2 směřovat 4 a odstavec. 3 směřovat 2 svítí. d p.r.d. nebo § 27 odstavec. 14 nebo § 31 část 1 od.
01 – výše 50 km / h 10
02 – z 41 dělat 50 km / h 8
03 – z 31 dělat 40 km / h 6
04 – z 21 dělat 30 km / h 4
05 – z 11 dělat 20 km / h 2
06 – z 6 dělat 10 km / h 1
07 Jízda rychlostí, která brání pohybu ostatních motoristů umění. 90 kw. umění. 19 odstavec. 2 směřovat 1 p.r.d. 2
F Porušení předpisů předjíždění
1 2 3 4 číslo

bodů

01 Nejste si jisti možností předjíždění umění. 90 kw. umění. 24 odstavec. 1 p.r.d. 5
02 Předjíždění na špatné straně umění. 97 kw. umění. 24 odstavec. 3-5 p.r.d. 3
Porušení zákazu předjíždění: umění. 97 kw.
03 – na přechodech a přímo před nimi umění. 27 odstavec. 4 p.r.d. 8
04 – když se blížíte k vrcholu kopce umění. 24 odstavec. 7 směřovat 1 p.r.d. 5
05 – v zatáčkách označených výstražnými značkami umění. 24 odstavec. 7 směřovat 2 p.r.d. 5
06 – na křižovatkách umění. 24 odstavec. 7 směřovat 3 p.r.d. 5
07 – na úrovňových přejezdech a přímo před nimi umění. 28 odstavec. 3 směřovat 3 p.r.d. 5
08 – na přechodech tramvají a přímo před nimi umění. 28 odstavec. 6 p.r.d. 5
09 Nedodržení značek B-25 nebo B-26 “zákaz předjíždění” umění. 92 § 1 kw. § 23 odstavec. 1-3 z.s.d. 5
G Použití venkovních světel
1 2 3 4 číslo

bodů

Nedodržení zákonem požadovaných světlometů během jízdy: umění. 88 kw.
01 – od soumraku do úsvitu umění. 51 odstavec. 1 směřovat 1 nebo odstavec. 6 p.r.d. 4
02 – v podmínkách snížené průhlednosti vzduchu umění. 30 odstavec. 1 směřovat 1 svítí. a nebo bod 2 svítí. a p.r.d. 2

 

1 2 3 4 číslo

bodů

03 – v období od úsvitu do soumraku od 1 Říjen až poslední únorový den umění. 51 odstavec. 1 směřovat 2 p.r.d. 2
04 – v tunelu umění. 51 odstavec. 1 směřovat 3 nebo odstavec. 6 p.r.d. 2
05 – řidičem motocyklu umění. 51 odstavec. 4 p.r.d. 2
Porušení podmínek přípustnosti použití mlhových světel: umění. 97 kw.
06 – přední umění. 51 odstavec. 5 p.r.d. 2
07 – zadní umění. 30 odstavec. 3 p.r.d. 2
08 Zákon opouští vozidlo bez osvětlení umění. 88 kw. umění. 52 odstavec. 1 p.r.d. 3
H Porušení dalších předpisů, což představuje hrozbu pro bezpečnost a pořádek v silničním provozu
1 2 3 4 číslo

bodů

Porušení zákazu couvání: umění. 90 nebo 97 kw.
01 – na rychlostní silnici nebo dálnici umění. 23 odstavec. 2 p.r.d. 3
02 – v tunelu, na mostě nebo viaduktu umění. 23 odstavec. 2 p.r.d. 2
03 Vyhněte se vozidlu na špatné straně umění. 97 kw. umění. 23 odstavec. 1 směřovat 2 p.r.d. 2
04 Porušení předpisů specifikujících podmínky a zákazy zastavení nebo parkování umění. 97 nebo 90 kw. umění. 46, 47, 49 nebo 50 p.r.d. 1
05 Řízení vozidla, přestože vozidlo není schváleno pro provoz umění. 94 § 2 kw. umění. 71 p.r.d. 1
06 Neoprávněné umisťování do vozidla nebo na něj zařízení, která jsou povinnou výbavou pohotovostního vozidla, vydávající světelné signály ve formě modrých nebo červených blikajících světel nebo zvuk střídavého tónu umění. 96kw. umění. 66 odstavec. 4 směřovat 3 p.r.d. 3
07 Vybavení vozidla zařízením informujícím o činnosti kontrolního a měřicího zařízení používaného orgány kontroly silničního provozu nebo narušujícími provoz nebo přepravující takové zařízení ve vozidle ve stavu, který naznačuje jeho připravenost k použití umění. 97 kw. umění. 66 odstavec. 4 směřovat 4 p.r.d. 3
08 Porušení povinnosti „pravostranného řízení“ umění. 90 nebo 97 kw. umění. 16 odstavec 1-4 p.r.d. 2
09 Porušení povinnosti používat bezpečnostní pásy řidičem vozidla umění. 97 kw. umění. 39 odstavec 1 meziročně. 2
10 Přeprava dítěte ve vozidle způsobem, který není v souladu s předpisy umění. 97 kw. umění. 39 odstavec. 3, umění. 45 odstavec. 2 směřovat 4 nebo 5 p.r.d. 3
11 Přeprava cestujících v rozporu s předpisy umění. 97 kw. Čl.45 odst.2 3 p.r.d. 1
12 Nepoužívá se, i přes takovou povinnost, ochrannou přilbu splňující příslušné technické podmínky umění. 97 kw. umění. 40 p.r.d. 2

 

1 Porušení, přiřazena hodnota nulového bodu
1 2 3 4 číslo

bodů

Řízení vozidla
01 – navzdory zákazu řízení uloženému soudem umění. 244 k.k. 0
02 – k tomu nemáte potřebná oprávnění umění. 94 §1 kw umění. 87 odstavec. 1 směřovat 1 ve spojení s. z čl. 88 nebo umění. 95 p.r.d. 0
03 – nemít u sebe požadované dokumenty umění. 95 kw umění. 38 p.r.d. 0
04 Porušení zákazu používání telefonu za jízdy, vyžadující držení telefonu nebo mikrofonu umění. 97 kw umění. 45 odstavec 2 bod 1 p.r.d. 0
05 Vjezd do jízdního pruhu mezi silnicemi. umění. 90 nebo umění. 97 kw umění. 45 odstavec. 1 směřovat 5 p.r.d. 0
06 Zvýšení rychlosti řidičem předjížděného vozidla umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 24 odstavec. 6 p.r.d. 0
07 Projíždění pohotovostním vozidlem v zastavěné oblasti umění. 97 kw. umění. 24 odstavec. 11 p.r.d. 0
08 Porušení povinnosti zastavit vozidlo na takovém místě a po takovou dobu, umožnit chodcům volný přístup k vozidlům veřejné dopravy – při absenci ostrůvku pro cestující na zastávce umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 26 odstavec. 6 p.r.d. 0
09 Přejezd železničního přejezdu vozidlem nebo jízdní soupravou o délce větší 10 ma neschopný vyvinout vyšší rychlost 6 km / h bez první kontroly, že vlak nedorazí v čase potřebném pro cestu nebo bez dohody s časem cesty s provozovatelem železničního přejezdu umění. 97 kw. umění. 28 odstavec. 5 p.r.d. 0
Porušení zákazu:
10 – jízda kolem opuštěných přehrad nebo napůl přehrad a vstup na přechod, pokud byly spuštěny nebo nebyly dokončeny umění. 97 kw. umění. 28 odstavec. 3 směřovat. 1 p.r.d. 0
11 – vstupující na přechod, pokud na druhé straně není místo pro pokračování v jízdě umění. 28 odstavec 3 bod 2 p.r.d. 0
12 Jízda po chodníku nebo přechodu pro chodce umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 26 odstavec. 3 směřovat 3 p.r.d. 0
Porušení zákazu řidičem:
13 – do křižovatky, pokud na křižovatce nebo za ní není místo pro pokračování v jízdě umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 25 odstavec. 4 směřovat 1 p.r.d. 0
14 – oddělení pěších sloupů umění. 25 odstavec. 4 směřovat 2 p.r.d. 0
15 Porušení zákazu vlečení na dálnici umění. 90 nebo 97 kw. umění. 31 odstavec. 2 směřovat 5 p.r.d. 0
16 Používání dálkových světlometů způsobem, který není v souladu s předpisy umění. 90 nebo 97 kw umění. 51 odstavec 5 zákona o ochraně osobních údajů. 0
17 Používání „světlometu“ za jízdy umění. 90 nebo 97 kw umění. 52 odstavec 3 zákona o ochraně osobních údajů. 0
18 Neoprávněné používání silničních zařízení řidičem zásahového vozidla umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 53 odstavec. 2 p.r.d. 0
19 Nedodržení, řidičem pohotovostního vozidla, na signály vydané osobou odpovědnou za provoz umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 53 odstavec. 3 p.r.d. 0
20 Používání vozidla způsobem, který ohrožuje bezpečnost osob uvnitř nebo vně vozidla umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 1 směřovat 1 p.r.d. 0
21 Krycí světla a signalizační zařízení, poznávací značky nebo jiné požadované tabulky nebo značky, který by měl být viditelný umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 1 směřovat 2 p.r.d. 0

 

1 2 3 4 číslo

bodů

22 Jízda od vozidla, při běžícím motoru umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 2 směřovat 1 p.r.d. 0
23 Tažení osoby na lyžích za vozidlem, sáňkování, kolečkové brusle nebo jiné podobné zařízení umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 2 směřovat 4 p.r.d. 0
24 Použití pneumatik s trvale zabudovanými protiskluzovými prvky umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 2 směřovat 5 p.r.d. 0
25 Použití sněhových řetězů na pneumatikách na silnici, která není pokryta sněhem umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 3 p.r.d. 0
26 Řízení mezi jednostopými koly nebo pohotovostními vozidly a vozidly podřízenými ministrovi příslušnému pro vnitřní záležitosti a ministru národní obrany umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 32 odstavec. 6 p.r.d. 0
Porušení předpisů týkajících se přepravy dětí nebo mladých lidí:
27 – řízení vozidla přepravujícího děti nebo mládež a školní autobus umění. 97 kw. umění. 57 odstavec. 1 nebo odstavec. 3 nebo umění. 57sekce 1 nebo sekce. 3 p.r.d. 0
28 – řízení jiného vozidla umění. 90 kw. umění. 57 odstavec. 2 nebo umění. 57a odstavec. 2 p.r.d. 0
Porušení předpisů o přepravě zdravotně postižených osob ze strany: 0
29 – řízení vozidla přepravujícího zdravotně postižené osoby umění. 97 kw. umění. 58 odstavec 1 meziročně. 0
30 – řízení jiného vozidla umění. 90 kw. umění. 58 odstavec 2 p.r.d. 0
31 Porušení předpisů o povinnosti vysílat žluté zábleskové signály vozidly umění. 97 kw. umění. 54 odstavec. 1 nebo odstavec. 3 p.r.d. 0
32 Neoprávněné použití žlutého blesku umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 54 odstavec. 4 p.r.d. 0
Porušení pravidel pro řízení v organizovaných sloupcích, počítaje v to: 0
33 – překročení povoleného počtu vozidel, umění. 90 nebo umění. 97 kw. umění. 32 odstavec. 1 p.r.d. 0
34 – nedodržení požadované vzdálenosti mezi sloupy nebo vozidly ve sloupci umění. 32 odstavec. 2 p.r.d. 0
35 Zdobení SPZ a připevnění značek na přední nebo zadní část vozidla, nápisy nebo předměty omezující čitelnost těchto desek umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 1 směřovat 3 p.r.d. 0
36 Používání vozidla v zastavěné oblasti způsobem, který způsobuje obtěžování spojené s nadměrnými emisemi výfukových plynů do životního prostředí nebo nadměrným hlukem umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 2 směřovat 2 p.r.d. 0
37 Umístit na vozidlo značku označující jinou zemi než tu, ve kterém bylo vozidlo registrováno umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 1 směřovat 4 p.r.d. 0
38 Pokud je vozidlo zaparkováno v zastavěné oblasti, nechejte jej běžet umění. 97 kw. umění. 60 odstavec. 2 směřovat 3 p.r.d. 0
Řiďte bez povolení: 0
39 – vozidlo s nákladem způsobujícím překročení stanovených rozměrů umění. 97 kw. umění. 61 odstavec. 11: ve spojení s. z čl. 61 odstavec. 2 směřovat 1, odstavec. 6, odstavec. 8 nebo odstavec. 10 p.r.d. 0
40 – jízdní souprava s více než přípustným počtem vozidel nebo délkou umění. 62 odstavec. 4,4A,4b p.r.d. 0
Uložení nákladu na vozidlo způsobem:
41 – což má za následek překročení přípustné celkové hmotnosti nebo přípustné nosnosti vozidla umění. 97 kw. umění. 61 odstavec 1 meziročně. 0
42 – narušení stability vozidla umění. 61 odstavec. 2 směřovat 2 p.r.d. 0
43 – brzdí řízení umění. 61 odstavec. 2 směřovat 3 p.r.d. 0

Časopis zákonů č. 236 - 15293 — Poz. 1998

1 2 3 4 číslo

bodů

44 – snížení viditelnosti silnice nebo blokování světel, signalizační zařízení, registrační značky nebo jiné tabulky nebo značky, kterým je vozidlo vybaveno umění. 61 odstavec. 2 směřovat 4 p.r.d. 0
45 Chránění nákladu umístěného na vozidle před změnou polohy nebo nadměrným hlukem umění. 97 kw. umění. 61 odstavec. 3 p.r.d. 0
46 Přeprava nákladu, který vypadá nechutně nebo odporně voní – bez odpovídající ochrany umění. 97 kw. umění. 61 odstavec. 3 p.r.d. 0
47 Přeprava neoznačeného nebo nesprávně označeného nákladu umění. 97 kw. umění. 61 odstavec. 8 ve spojení s. z čl. 61 odstavec. 9 p.r.d. 0
48 Nezajištění zařízení pro zajištění nákladu proti uvolnění, volně viset nebo spadnout za jízdy umění. 97 kw. umění. 61 odstavec. 4 p.r.d. 0
49 Porušení předpisů o přepravě sypkého nákladu umění. 97 kw. umění. 61 odstavec. 5 p.r.d. 0
50 Tažení přívěsu se skutečnou celkovou hmotností větší, než je povolená pro konkrétní typ tažného vozidla umění. 97 kw. umění. 62 odstavec. 1 p.r.d. 0
51 Přeprava cestujících ve vozidle, které není pro tento účel určeno nebo upraveno umění. 97 kw. umění. 63 odstavec. 1 p.r.d. 0
52 Přeprava cestujících v počtu převyšujícím počet sedadel uvedený v osvědčení o registraci umění. 97 kw. umění. 63 odstavec. 1 p.r.d. 0
53 Porušení podmínek pro přepravu osob v přívěsech umění. 97 kw. umění. 63 odstavec. 3 p.r.d. 0
54 Porušení podmínek přípustnosti přepravy cestujících nákladním vozidlem mimo kabinu řidiče umění. 97 kw. umění. 63 odstavec. 2 p.r.d. 0
55 Kouření nebo jídlo během jízdy řidičem motorového vozidla přepravujícího osobu umění. 97 kw. umění. 63 odstavec. 5 p.r.d. 0