Rangaistuspisteen tariffi

Rangaistuspisteen tariffi

1.Tieliikennesääntöjä rikkovien kuljettajien rekisteriin, jäljempänä "tietueet"”, kuljettaja syötetään, joka rikkoi ajoneuvoa ajaessaan tieliikennesääntöjä, jäljempänä "rikkominen"”.

2. Kuljettajaa, joka ei ole Puolan kansalainen ja jolla ei ole oleskelukorttia määräaikaisen oleskeluluvan saamisen tai Puolan tasavallan alueelle asettumisen yhteydessä, ei tarvitse merkitä rekisteriin., ellei hän ole rikkonut, josta voidaan määrätä seuraamus ajokiellon muodossa.

3. Rikkomukset merkitään tietueisiin, liitteessä olevan luettelon mukaisesti 1 asetukseen.

4. Jos yksi kuljettajan tekemä teko rikkoo useampaa kuin yhtä liikennelakia, kaikkien rikkomusten on oltava näkyvissä rekistereissä, osoittamalla jokaiselle sopiva määrä pisteitä, jollei kappaleesta muuta johdu. 5.

5. Jos yksi teko rikkoi kahta tai useampaa merkkiä, jotka on määritelty koodissa C05 - C11, joka on lueteltu liitteessä N 1, tämä rikkomus on kirjattu tietueisiin, jonka koodilla on pienempi numerotunniste.

6. Liikennerikkomuksen sattuessa, määritetään liitteessä A olevan koodin A01 avulla 1, rikkominen, mikä oli rikoksen tunnusmerkki, pisteitä ei anneta.

7. Pisteet liikenneturvallisuuteen kohdistuvan riskin aiheuttamisesta, määritetään koodilla A07 liitteessä nro 1, hyvitetään sitten, kun uhan syy oli rikkominen, jota ei ollut taulukossa tai kun annettu pisteiden määrä on alle 6.

8. Levyt, kohdassa, johon viitataan. 1, henkilö on myös aihe, joka on syyllistynyt tieliikennerikkomuksiin ajanjaksona, jona häneen kohdistettiin rikosoikeudellinen toimenpide ajokiellon muodossa enintään 12 kuukaudet.

§ 3. 1. Rekisteriä pitää rekisteröidyn asuinpaikan mukaan toimivaltainen voivodikunnan poliisikomentaja.

2. Puolan kansalaisten kuljettajien osalta, joilla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Puolan tasavallan alueella, ja kuljettajat, §: ssä tarkoitettu 2 kohta. 2, kirjanpitoa pitää poliisipäällikkö.

§ 4. 1. Viimeinen merkintä tietueisiin tehdään, jollei kappaleesta muuta johdu. 2 i 3, jos rikkomukset vahvistetaan lainvoimaisilla tuomioilla, tuomioistuimen päätökset menettelyn ehdollisesta lopettamisesta tai seuraamusmääräykset tai sakot.

2. Ennen päätöksen tekemistä saa tehdä alustavan merkinnän kirjanpitoon, kohdassa, johon viitataan. 1, jos rikkomuksen paljastamisen jälkeen aloitettiin valmistelumenettely tai rangaistusehdotus toimitettiin tuomioistuimelle tai asia saatettiin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseen toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi, tuomari tai syyttäjä. Väliaikainen merkintä sisältää tiedot pisteiden määrästä, joka annetaan, jos rikkomus vahvistetaan lopullisella tuomiolla.

3. Kappaleen 1 määräys. 2 sovelletaan soveltuvin osin rekisteriin kuuluvaan henkilöön, jota ei ole saatu päätökseen rikkomisen aikaan 17 vuotta, sen jälkeen kun asia on viety perheen tuomioistuimen menettelyyn.

4. Väliaikaisesta maahantulosta tulee lopullinen merkintä, kun rikkomus on tunnistettu asianmukaisella päätöksellä, kohdassa, johon viitataan. 1.

5. Lopullisen päätöksen tekevä viranomainen, kohdassa, johon viitataan. 1, toimittaa tiedot välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle, joka pitää kirjaa lomakkeessa, jonka malli on liitteenä nro 2 asetukseen, jollei kappaleesta muuta johdu. 6.

6. Viranomainen, jolla on valtuudet määrätä sakkoja rikollisella toimeksiannolla ja suorittaa toimintoja, kohdassa, johon viitataan. 2 i 3, lähettää lomakkeella tietoja, jotka pitävät kirjanpitoa, seuraamusilmoituksen asettamisesta tai näiden toimien suorittamisesta, jonka malli on liitteenä nro 3 asetukseen.

7. Lomakkeella annetut tiedot, kohdassa, johon viitataan. 5 tai 6, voi edeltää lähetys datasiirtolähetyslaitteiden avulla.

8. Virkamiehen, joka määrää sakon sakkorangaistuksella rekisteriin kuuluvalle henkilölle, on ilmoitettava heille kirjanpitoon merkityn teon tekemisestä ja pisteiden lukumäärästä., jotka osoitetaan hänelle tällä tilillä.

§ 5. 1. Rekisteriä pitävä viranomainen poistaa rikkomuksia koskevan väliaikaisen merkinnän rekisteristä, jos:

1) menettelyssä, §: ssä tarkoitettu 4 kohta. 2 tai 3, menettelyn aloittamisesta kieltäytymisen perusteet paljastettiin tai menettely keskeytettiin:

a) ei merkkejä rikoksesta tai väärinkäytöksestä,

b) tuomion rajoittaminen,

c) henkilön kuolema, menettelyssä;

2) menettelyssä, §: ssä tarkoitettu 4 kohta. 2 tai 3, tuomittu vapauttamisesta;

3) vuosi on kulunut rikkomuksesta, paitsi jos kuljettaja on tehnyt rikkomuksia ennen tämän ajanjakson päättymistä, joiden lopullisten ja väliaikaisten pisteiden määrä ylitti 24 pistettä, ja kuljettajien tapauksessa, tarkoitettu Art. 140 kohta. 1 kohta 3 Apostolien teot - 20 pistettä.

2. Rekisteriä pitävä viranomainen poistaa lopullisen rikkomuksia koskevan merkinnän rekistereistä, jos rangaistus hävitetään (tuomitseminen).

3. Viranomaisen, joka tekee päätöksen menettelyn aloittamisesta tai lopettamisesta kieltäytymisestä, on ilmoitettava asiasta rekisteriä pitävälle toimivaltaiselle viranomaiselle..

§ 6. 1. Asiakirjoja pitävä viranomainen poistaa rekistereistä lopullisen ilmoituksen perusteella annetut pisteet:

1) jos on tehty päätös moottoriajoneuvon kuljettamista koskevan luvan peruuttamisesta, lukuun ottamatta päätöstä, tarkoitettu Art. 140 kohta. 1 kohta 1 laki;

2) kun hänelle ilmoitetaan tutkinnon positiivisesta tuloksesta, tarkoitettu Art. 114 kohta. 1 kohta 1 palaa. b lain;

3) jos rikkomisen tekemisestä on kulunut vuosi, paitsi jos kuljettaja on tehnyt rikkomuksia ennen tämän ajanjakson päättymistä, joiden lopullisten ja väliaikaisten pisteiden määrä ylitti 24 pistettä, ja kuljettajien tapauksessa, tarkoitettu Art. 140 kohta. 1 kohta 3 Apostolien teot - 20 pistettä;

4) koulutuksen yhteydessä, tarkoitettu Art. 130 kohta. 3 laki.

2. Starosten on ilmoitettava olosuhteista välittömästi viranomaisille, jotka pitävät kirjaa, kohdassa, johon viitataan. 1 kohta 1 i 2, lomakkeilla, joiden kuviot on liitetty liitteinä nro 4 i 5 asetukseen.

§ 7. 1. Voivodshipin poliisikomentaja pyytää ajokortin myöntämisestä toimivaltaista viranomaista pyynnöstä:

1) moottoriajoneuvon kuljettamista koskevan luvan peruuttaminen kuljettajan suhteen, joka on yhden vuoden kuluessa ajokortin ensimmäisestä vastaanottamisesta ylittänyt numeron 20 pisteitä liikennesääntöjen rikkomisesta;

2) kuljettajan pätevyyden tarkastus, kaikkien hänen hallussaan olevien ajokorttiluokkien osalta, jos hän ylittää sen 24 liikennesääntöjen rikkomisesta saadut pisteet.

2. Ehdotus, kohdassa, johon viitataan. 1, tehdään vain lopullisten merkintöjen perusteella, lomakkeella, jonka malli on liitteenä nro 6 asetukseen.

3. Pyynnön kanssa, kohdassa, johon viitataan. 1 kohta 2, se ei näy suhteessa henkilöön:

1) jolla ei ole lupaa kuljettaa ajoneuvoja;

2) jolla on ajokielto yli vuoden ajaksi;

3) joka ei ole Puolan kansalainen ja jolla ei ole oleskelukorttia määräaikaisen oleskeluluvan saamisen tai Puolan tasavallan alueelle asettumisen yhteydessä;

4) ulkomaalainen, jolla on ajanjaksolla ulkomailla myönnetty kansallinen ajokortti 6 kuukauden ajan asumisajan alkamisesta määräajaksi tai asunnoksi, oleskelukortin perusteella.

4. Kuljettajien tapauksessa, §: ssä tarkoitettu 3 kohta. 2, hakemuksen ohjaa voivodikunnan poliisikomentaja hallinnollisten menettelyjen määräyksistä johtuvan pätevyyden mukaisesti, poliisikomentajan toimittamien asiakirjojen perusteella.

§ 8. 1. Koulutus, tarkoitettu Art. 130 kohta. 3 laki, järjestää maakunnan tieliikennekeskuksen johtaja, ohjelman mukaan, joka on liitteenä nro 7 asetukseen.

2. Maakunnan tieliikennekeskuksen johtaja vahvistaa koulutuksen, kohdassa, johon viitataan. 1, antamalla todistuksen osallistuvalle kuljettajalle. Kopio kuljettajan suorittamasta todistuksesta harjoittelun suorittamisesta lähettää voivodikunnan tieliikennekeskuksen johtajan rekisteriä pitävälle viranomaiselle.

3. Sertifikaattimalli, kohdassa, johon viitataan. 2, muodostaa liitteen nro 8 asetukseen.

4. Rekisteröidyt kuljettajat, esitettäessä koulutustodistus, urut, §: ssä tarkoitettu 3, vähenee 6 pisteiden lukumäärä, vähentämällä ne merkintöjen järjestyksessä, jollei kappaleesta muuta johdu. 5 i 6.

5. Suoritetusta koulutuksesta vähennetty pisteiden määrä ei saa ylittää tieliikennesääntöjen rikkomisesta ennen sen suorittamista saatujen pisteiden määrää..

6. Koulutukseen osallistuminen ei vähennä henkilöiden liikennesääntöjen rikkomisesta saatujen pisteiden määrää, jotka olivat syyllistyneet rikkomiseen ennen sen alkamista, joiden lopullisten ja syötettyjen pisteiden summa ylitti väliaikaisesti 24.

§ 9. Asianomaisella on oikeus saada poliisilta suullista tietoa tai todistus lopullisista tai alustavista ilmoituksista koskien pisteitä, jotka vastaavat hänen tekemiä rikkomuksia.. Tiedot toimitetaan tai todistus myönnetään viranomaisen kotipaikassa, teknisesti mahdollista, toisessa poliisiyksikössä.

LUETTELO LIIKENNÖN SÄÄNTÖJEN RIKKOMISISTA JA NIISTÄ RIKKOMISISTA VASTAAVIEN PISTEJEN

Tieliikennesääntöjen kirjattavat rikkomukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Yksittäisille rikkomuksille annetaan taulukossa määritetty pisteiden määrä, jollei §: n säännöksistä muuta johdu 2 säätö.
Koodi Säädöksen tyyppi Lain oikeudellinen pätevyys määrä

pistettä

1 2 3 4 5
A. Erityisluonteiset teot
01 Liikennerikkomuksen tekeminen taide. 173, 174, 177 § 1 tai 2, taide. 355 § 1 tai 2 k.k.. 10
02 Uhan aiheuttaminen tieliikenteen turvallisuudelle – tien törmäys taide. 86 § 1 tai 2 kw. 6
03 Moottoriajoneuvon ajaminen alkoholin tai alkoholin kaltaisen aineen käytön jälkeen taide. 87 § 1 kw. taide. 45 kohta. 1 kohta 1 p.r.d.. 10
05 Avun laiminlyönti onnettomuuksien uhreille taide. 93 § 1 kw. taide. 44 kohta. 2 kohta 1 p.r.d.. 10
06 Moottoriajoneuvon ajaminen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena art.178a § 1 kk 10
07 Aiheuttaa vaaran tieliikenteen turvallisuudelle paitsi tieliikenteen törmäykselle taide. 86 § 1 tai 2 kw. 6
B. Kuljettajien väärä käyttäytyminen jalankulkijoita kohtaan
1 2 3 4 määrä

pistettä

01 Ajoneuvon välttäminen, joka ajoi samaan suuntaan, mutta hän pysähtyi antautumaan jalankulkijoille taide. 97, 90 tai 86 § 1 tai 2 kw. taide. 26 kohta. 3 kohta 2 p.r.d.. 10
02 Ohittaminen suojatieissä ja suoraan niiden edessä taide. 97, 90 tai 86 § 1 tai 2 kw. taide. 26 kohta. 3 kohta 1 p.r.d.. 9
03 Jalankulkijoille tien antamatta jättäminen merkittyllä risteyksellä taide. 90 tai 86 § 1 tai 2 kw. taide. 26 kohta. 1 p.r.d.. 8
04 Ajoneuvon kuljettajan etusijan jatkuminen, joka kääntyy risteyksessä tien ylittävälle jalankulkijalle, ajoneuvoon ajetaan taide. 90 tai 86 § 1 tai 2 kw. taide. 26 kohta. 2 p.r.d.. 8
05 Ajoneuvon pysäyttämättä jättäminen, jos vammainen henkilö ylittää tien, käyttämällä erityistä nimitystä, tai henkilöt, joilla on näkyvästi liikuntarajoitteita, jotta he voivat kulkea taide. 90 tai 86 § 1 tai 2 kw. taide. 26 kohta. 7 p.r.d.. 8
06 Jalankulkijoiden peruuttamatta jättäminen peruutettaessa taide. 90 kw. taide. 23 kohta. 1 kohta 3 p.r.d.. 5

 

c Liikennemerkkien ja opasteiden noudattamatta jättäminen
1 2 3 4 määrä

pistettä

 

01 Laiminlyönti, tarkastusten välttämiseksi, tieliikenteen hallintaan valtuutetun henkilön signaalille, tilaamalla ajoneuvon pysähdyksen taide. 92 § 2 kw. § 109 kohta. 1 i 3 z.s.d. 8
Noudattamatta jättäminen:
02 – valo merkit taide. 92 § 1 kw. §95 tai102 § 2 tai 104 tai §106, sellaisena kuin se on muutettuna. 6
03 – tieliikenteen ohjaamiseen valtuutettujen henkilöiden antamat signaalit ja käskyt § 108 z.s.d. 6
04 – tieliikenteen hallintaan valtuutettujen henkilöiden antamat signaalit ja käskyt § 109 z.s.d. tai taide. 129 kohta. 2 kohta 1 tai 7 p.r.d.. 6
Merkkien noudattamatta jättäminen:
05 – B-2 “Ei sisäänkäyntiä” § 17 kohta. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 “ei liikennettä molempiin suuntiin” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 “ei käänny vasemmalle” tai B-22 “ei käänny oikealle” § 22 kohta. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 tee C-12 “ajojärjestys …” § 35 z.s.d. 5
09 – F-10, F-15 tee F-19, kaistojen suuntien tai niiden käyttötavan määrittäminen taide. 92 § 1 kw. § 72 1 tai § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c “suuntanuoli” § 87 z.s.d. 5
11 -P-4 “kiinteä kaksoisviiva” § 86 5 kohta alkaen. 5
12 – B-31 “etusija tulevan tulevan liikenteen kannalta” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 tee B-7 “Ei sisäänkäyntiä …” § 18 kohta. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 tee B-19 “Ei sisäänkäyntiä …” § 19 tai §20 z.s.d. 2
15 Muiden noudattamatta jättäminen, liikennemerkit ja opasteet, joita ei ole mainittu tässä luettelossa 1
D Risteyksissä tai muissa liikennesuuntien tai ajoneuvoradan risteyskohdissa voimassa olevien määräysten noudattamatta jättäminen
1 2 3 4 määrä

pistettä

Ajo-oikeus jatkuu:
01 – risteyksessä vastaavassa tilanteessa taide. 25 kohta. 1 p.r.d.. 6
02 – risteyksessä, joka on merkitty ajorata-opasteilla § 5 kohta. 2, 4-6 z.s.d. 6
03 – rautatiekulkuneuvot taide. 90 kw. taide. 25 kohta. 2 tai taide. 16 kohta. 6 p.r.d.. 6
04 – pyöräilijät taide. 27 kohta. 1 i 3 p.r.d.. 6
05 – kaistaa vaihdettaessa taide. 22 kohta. 4 p.r.d.. 5
06 – risteyksessä, joka ylittää samalla tiellä kulkevien ajoneuvojen liikennesuunnat tai polut taide. 25 kohta. 3 p.r.d.. 5
07 – liittyessä liikenteeseen taide. 17 kohta. 2 p.r.d.. 5

 

1 2 3 4 määrä

pistettä

08 – kun varmuuskopioit taide. 23 kohta. 1 kohta 3 p.r.d.. 4
09 Hätäajoneuvon kulkua helpottamatta jättäminen taide. 90 kw. taide. 9 p.r.d.. 5
10 Kääntymiskiellon rikkominen taide. 97 tai 92 § 1 kw. taide. 22 kohta. 6 p.r.d.. tai § 22 kohta. 5 z.s.d. 5
E Nopeusmääräysten noudattamatta jättäminen
1 2 3 4 määrä

pistettä

Nopeusrajoituksen ylitys: taide. 97 tai 92 § 1 kw. taide. 20, taide. 31 kohta. 1 kohta 1, taide. 63 kohta. 2 kohta 4 ja kappale. 3 kohta 2 palaa. d p.r.d.. tai § 27 kohta. 14 tai § 31 1 jakso.
01 – edellä 50 km / h 10
02 – alkaen 41 tehdä 50 km / h 8
03 – alkaen 31 tehdä 40 km / h 6
04 – alkaen 21 tehdä 30 km / h 4
05 – alkaen 11 tehdä 20 km / h 2
06 – alkaen 6 tehdä 10 km / h 1
07 Ajaminen nopeudella, joka estää muiden autoilijoiden liikkumista taide. 90 kw. taide. 19 kohta. 2 kohta 1 p.r.d.. 2
F Ohitussääntöjen rikkominen
1 2 3 4 määrä

pistettä

01 Ei ole varma mahdollisuudesta ohittaa taide. 90 kw. taide. 24 kohta. 1 p.r.d.. 5
02 Ohittaminen väärällä puolella taide. 97 kw. taide. 24 kohta. 3-5 p.r.d.. 3
Ohittamiskiellon rikkominen: taide. 97 kw.
03 – polkupyörän risteyksissä ja suoraan niiden edessä taide. 27 kohta. 4 p.r.d.. 8
04 – kun lähestyt kukkulan huipulle taide. 24 kohta. 7 kohta 1 p.r.d.. 5
05 – kaarteissa, jotka on merkitty varoitusmerkeillä taide. 24 kohta. 7 kohta 2 p.r.d.. 5
06 – risteyksissä taide. 24 kohta. 7 kohta 3 p.r.d.. 5
07 – tasoristeyksissä ja suoraan niiden edessä taide. 28 kohta. 3 kohta 3 p.r.d.. 5
08 – raitiovaunupisteillä ja suoraan niiden edessä taide. 28 kohta. 6 p.r.d.. 5
09 B-25- tai B-26-merkkien noudattamatta jättäminen “Ei ohittamista” taide. 92 § 1 kw. § 23 kohta. 1-3 z.s.d. 5
G Ulkovalojen käyttäminen
1 2 3 4 määrä

pistettä

Lakisääteisten ajovalojen noudattamatta jättäminen ajon aikana: taide. 88 kw.
01 – hämärästä aamunkoittoon taide. 51 kohta. 1 kohta 1 tai kappale. 6 p.r.d.. 4
02 – ilman läpinäkyvyyden vähentyessä taide. 30 kohta. 1 kohta 1 palaa. a tai piste 2 palaa. a p.r.d.. 2

 

1 2 3 4 määrä

pistettä

03 – kaudella aamusta iltaan alkaen 1 Lokakuusta helmikuun viimeiseen päivään taide. 51 kohta. 1 kohta 2 p.r.d.. 2
04 – tunnelissa taide. 51 kohta. 1 kohta 3 tai kappale. 6 p.r.d.. 2
05 – moottoripyörän kuljettaja taide. 51 kohta. 4 p.r.d.. 2
Sumuvalaisimien käytön sallittujen ehtojen rikkominen: taide. 97 kw.
06 – edessä taide. 51 kohta. 5 p.r.d.. 2
07 – takana taide. 30 kohta. 3 p.r.d.. 2
08 Ajoneuvon jättäminen ilman lain edellyttämää valaistusta taide. 88 kw. taide. 52 kohta. 1 p.r.d.. 3
H Muiden säännösten rikkominen, mikä uhkaa turvallisuutta ja järjestystä tieliikenteessä
1 2 3 4 määrä

pistettä

Peruutuskiellon rikkominen: taide. 90 tai 97 kw.
01 – moottoritiellä tai moottoritiellä taide. 23 kohta. 2 p.r.d.. 3
02 – tunnelissa, sillalla tai maasillalla taide. 23 kohta. 2 p.r.d.. 2
03 Vältä ajoneuvoa väärältä puolelta taide. 97 kw. taide. 23 kohta. 1 kohta 2 p.r.d.. 2
04 Pysäytys- tai pysäköintiehtoja ja -kieltoja täsmentävien määräysten rikkominen taide. 97 tai 90 kw. taide. 46, 47, 49 tai 50 p.r.d.. 1
05 Ajoneuvon ajaminen huolimatta siitä, että ajoneuvoa ei ole hyväksytty liikenteeseen taide. 94 § 2 kw. taide. 71 p.r.d.. 1
06 Laitteiden, jotka ovat hätäajoneuvon pakollisia laitteita, sijoittaminen ajoneuvoon tai siihen, lähettävät valosignaaleja sinisten tai punaisten vilkkuvien valojen tai vuorotellen ääniäänen muodossa taide. 96a kw. taide. 66 kohta. 4 kohta 3 p.r.d.. 3
07 Ajoneuvon varustaminen tieliikenneviranomaisten käyttämien valvonta- ja mittauslaitteiden toiminnasta ilmoittavalla laitteella tai sen häiriöillä tai tällaisen laitteen kuljettaminen ajoneuvossa tilassa, joka osoittaa sen käyttövalmiuden taide. 97 kw. taide. 66 kohta. 4 kohta 4 p.r.d.. 3
08 Oikeanpuoleisen ohjauksen velvoitteen rikkominen taide. 90 tai 97 kw. taide. 16 kohta 1-4 p.r.d.. 2
09 Ajoneuvon kuljettajan rikkominen turvavöiden käytöstä taide. 97 kw. taide. 39 1 kohta vuodessa. 2
10 Lapsen laiton kuljettaminen ajoneuvossa taide. 97 kw. taide. 39 kohta. 3, taide. 45 kohta. 2 kohta 4 tai 5 p.r.d.. 3
11 Matkustajien kuljettaminen sääntöjen vastaisesti taide. 97 kw. 45 artiklan 2 kohta 3 p.r.d.. 1
12 Ei käytä, tällaisesta velvollisuudesta huolimatta, suojakypärä, joka täyttää asiaankuuluvat tekniset ehdot taide. 97 kw. taide. 40 p.r.d.. 2

 

1 Rikkomukset, määritetty nollapistearvo
1 2 3 4 määrä

pistettä

Ajoneuvon ajaminen
01 – huolimatta tuomioistuimen asettamasta ajokiellosta taide. 244 k.k. 0
02 – sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia tehdä niin taide. 94 §1 k.w taide. 87 kohta. 1 kohta 1 yhteydessä. z art. 88 tai taide. 95 p.r.d.. 0
03 – sinulla ei ole vaadittuja asiakirjoja mukanasi taide. 95 kw taide. 38 p.r.d.. 0
04 Puhelimen käytön ajon aikana koskevan kiellon rikkominen, mikä edellyttää luurin tai mikrofonin pitämistä kädessä taide. 97 kw taide. 45 2 kappaleen kohta 1 p.r.d.. 0
05 Tien välinen kaista. taide. 90 tai taide. 97 kw taide. 45 kohta. 1 kohta 5 p.r.d.. 0
06 Ohitettavan ajoneuvon kuljettajan nopeus kasvaa taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 24 kohta. 6 p.r.d.. 0
07 Hätäajoneuvon ohittaminen taajama-alueella taide. 97 kw. taide. 24 kohta. 11 p.r.d.. 0
08 Ajoneuvon pysäyttämistä tällaisessa paikassa ja ajaksi koskevan velvoitteen rikkominen, jotta jalankulkijat pääsisivät ilmaiseksi julkisen liikenteen ajoneuvoihin – matkustajille ei ole saarta pysäkillä taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 26 kohta. 6 p.r.d.. 0
09 Rautatien ylitys rajan yli ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka pituus on yli 10 m ja kykenemätön kehittämään suurempia nopeuksia 6 km / h tarkistamatta ensin, että juna ei saavu matkaa varten tarvittavassa ajassa tai sovimatta matkan ajasta rautatien haltijan kanssa taide. 97 kw. taide. 28 kohta. 5 p.r.d.. 0
Kiellon rikkominen:
10 – ajaa hylättyjen tai puolipatojen ympäri ja päästä risteykseen, jos ne on laskettu alas tai niitä ei ole viimeistelty taide. 97 kw. taide. 28 kohta. 3 kohta. 1 p.r.d.. 0
11 – tulossa risteykseen, jos toisella puolella ei ole tilaa jatkaa ajoa taide. 28 kohdan 3 alakohta 2 p.r.d.. 0
12 Ajo pitkin jalkakäytävää tai suojatie taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 26 kohta. 3 kohta 3 p.r.d.. 0
Kuljettaja rikkoo kieltoa:
13 – tulossa risteykseen, jos ei ole tilaa jatkaa ajoa risteyksessä tai sen jälkeen taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 25 kohta. 4 kohta 1 p.r.d.. 0
14 – jalankulkijoiden pylväiden erottaminen taide. 25 kohta. 4 kohta 2 p.r.d.. 0
15 Maantiellä hinauskiellon rikkominen taide. 90 tai 97 kw. taide. 31 kohta. 2 kohta 5 p.r.d.. 0
16 Kaukovalojen käyttö määräysten vastaisella tavalla taide. 90 tai 97 kw taide. 51 p.a.. 0
17 "Valonheittimen" käyttö ajon aikana taide. 90 tai 97 kw taide. 52 p.a.: n 3 kohta. 0
18 Hätäajoneuvon kuljettaja käyttää perusteettomasti tien helpotuksia taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 53 kohta. 2 p.r.d.. 0
19 Laiminlyönti, hätäajoneuvon kuljettaja, liikenteestä vastaavan henkilön antamille signaaleille taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 53 kohta. 3 p.r.d.. 0
20 Ajoneuvon käyttö tavalla, joka vaarantaa henkilön turvallisuuden ajoneuvossa tai sen ulkopuolella taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 1 kohta 1 p.r.d.. 0
21 Suojavalot ja merkinantolaitteet, rekisterikilvet tai muut vaaditut kilvet tai kyltit, jonka pitäisi olla näkyvissä taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 1 kohta 2 p.r.d.. 0

 

1 2 3 4 määrä

pistettä

22 Ajaminen pois ajoneuvosta, kun moottori on käynnissä taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 2 kohta 1 p.r.d.. 0
23 Suksilla olevan henkilön vetäminen ajoneuvon taakse, kelkkailua, rullaluistimet tai muu vastaava laite taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 2 kohta 4 p.r.d.. 0
24 Renkaiden käyttö, joissa on pysyvästi upotetut liukuesteet taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 2 kohta 5 p.r.d.. 0
25 Lumiketjujen käyttö renkailla tiellä, joka ei ole lumen peitossa taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 3 p.r.d.. 0
26 Ajaminen kaksipyöräisten polkupyörien tai pelastusajoneuvojen sekä sisäasiainministerille ja puolustusministerille alistettujen ajoneuvojen välillä taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 32 kohta. 6 p.r.d.. 0
Lasten tai nuorten kuljettamista maanteitse koskevien säännösten rikkominen:
27 – lasten tai nuorten kuljettavan ajoneuvon ja koulubussin ajaminen taide. 97 kw. taide. 57 kohta. 1 tai kappale. 3 tai taide. 57osa 1 tai osa. 3 p.r.d.. 0
28 – ajaa toista ajoneuvoa taide. 90 kw. taide. 57 kohta. 2 tai taide. 57ja kappale. 2 p.r.d.. 0
Vammaisten henkilöiden kuljettamista koskevien sääntöjen rikkominen: 0
29 – vammaisten henkilöiden kuljettaminen taide. 97 kw. taide. 58 1 kohta vuodessa. 0
30 – ajaa toista ajoneuvoa taide. 90 kw. taide. 58 2 kohta p.r.d. 0
31 Ajoneuvojen flash-signaalien lähettämistä koskevaa velvoitetta koskevien sääntöjen rikkominen taide. 97 kw. taide. 54 kohta. 1 tai kappale. 3 p.r.d.. 0
32 Keltaisen salaman signaalin perusteeton käyttö taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 54 kohta. 4 p.r.d.. 0
Järjestettyjen sarakkeiden ajamista koskevien sääntöjen rikkominen, mukaan lukien: 0
33 – ylittää sallitun ajoneuvojen määrän, taide. 90 tai taide. 97 kw. taide. 32 kohta. 1 p.r.d.. 0
34 – pylväiden tai pylväässä olevien ajoneuvojen välisen vaaditun etäisyyden säilyttäminen epäonnistuminen taide. 32 kohta. 2 p.r.d.. 0
35 Rekisterikilpien koristelu ja kylttien kiinnittäminen ajoneuvon eteen tai taakse, merkinnät tai esineet, jotka rajoittavat näiden levyjen luettavuutta taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 1 kohta 3 p.r.d.. 0
36 Ajoneuvon käyttö taajama-alueella tavalla, joka aiheuttaa haittaa pakokaasujen liiallisesta päästöstä ympäristöön tai liiallisesta melusta taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 2 kohta 2 p.r.d.. 0
37 Merkitään ajoneuvoon merkki, joka osoittaa muun maan, jossa ajoneuvo oli rekisteröity taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 1 kohta 4 p.r.d.. 0
38 Jätä moottori käyntiin pysäköidessään taajama-alueelle taide. 97 kw. taide. 60 kohta. 2 kohta 3 p.r.d.. 0
Aja ilman lupaa: 0
39 – ajoneuvo, jonka kuorma ylittää määritellyt mitat taide. 97 kw. taide. 61 kohta. 11: yhteydessä. z art. 61 kohta. 2 kohta 1, kohta. 6, kohta. 8 tai kappale. 10 p.r.d.. 0
40 – ajoneuvoyhdistelmä, jossa on enemmän kuin sallittu ajoneuvomäärä tai pituus taide. 62 kohta. 4,4a,4b p.r.d.. 0
Kuorman asettaminen ajoneuvoon tavalla:
41 – mikä johtaa ajoneuvon sallitun kokonaispainon tai sallitun kuormitettavuuden ylittämiseen taide. 97 kw. taide. 61 1 kohta vuodessa. 0
42 – rikkoo ajoneuvon vakautta taide. 61 kohta. 2 kohta 2 p.r.d.. 0
43 – ajamisen estäminen taide. 61 kohta. 2 kohta 3 p.r.d.. 0

Journal of Laws No. 236 - 15293 — Poz. 1998

1 2 3 4 määrä

pistettä

44 – vähentää tien näkyvyyttä tai estää valot, merkinantolaitteet, rekisterikilvet tai muut kilvet tai kyltit, jolla ajoneuvo on toimitettu taide. 61 kohta. 2 kohta 4 p.r.d.. 0
45 Ajoneuvoon asetetun kuorman suojaamattomuus siirtymisasennosta tai liiallisen melun aiheuttamisesta taide. 97 kw. taide. 61 kohta. 3 p.r.d.. 0
46 Kuljeta kuormaa, joka näyttää inhottavalta tai hajuiselta – ilman riittävää suojaa taide. 97 kw. taide. 61 kohta. 3 p.r.d.. 0
47 Kuljettaa merkitsemätöntä tai väärin merkittyä lastia taide. 97 kw. taide. 61 kohta. 8 yhteydessä. z art. 61 kohta. 9 p.r.d.. 0
48 Kuorman kiinnityslaitteiden kiinnittämisen laiminlyönti löystymistä vastaan, roikkuu tai putoaa vapaasti ajon aikana taide. 97 kw. taide. 61 kohta. 4 p.r.d.. 0
49 Irtolastin kuljetusta koskevien määräysten rikkominen taide. 97 kw. taide. 61 kohta. 5 p.r.d.. 0
50 Perävaunun hinaaminen, jonka todellinen kokonaismassa on suurempi kuin tietyn tyyppisen hinausajoneuvon sallittu taide. 97 kw. taide. 62 kohta. 1 p.r.d.. 0
51 Matkustajien kuljettaminen ajoneuvossa, jota ei ole tarkoitettu tai mukautettu tähän tarkoitukseen taide. 97 kw. taide. 63 kohta. 1 p.r.d.. 0
52 Matkustajien kuljetus, joka ylittää rekisteröintitodistuksessa ilmoitetun istumapaikkamäärän taide. 97 kw. taide. 63 kohta. 1 p.r.d.. 0
53 Henkilövaunujen kuljetusehtojen rikkominen taide. 97 kw. taide. 63 kohta. 3 p.r.d.. 0
54 Henkilöauton kuljettamisen sallittujen ehtojen rikkominen ohjaamon ulkopuolella taide. 97 kw. taide. 63 kohta. 2 p.r.d.. 0
55 Tupakointi tai syöminen ruokaa ajaessasi henkilöä kuljettavan moottoriajoneuvon kuljettaja taide. 97 kw. taide. 63 kohta. 5 p.r.d.. 0