Büntetési pont tarifája

Büntetési pont tarifája

1.A közúti közlekedési szabályokat megszegő járművezetők nyilvántartásához, a továbbiakban: nyilvántartások”, a vezető beírásra kerül, aki a jármű vezetése közben megsértette a közúti közlekedési szabályokat, a továbbiakban: jogsértés”.

2. Az a járművezető, aki nem lengyel állampolgár, és nem rendelkezik tartózkodási kártyával a határozott időre szóló tartózkodási engedély megszerzéséhez vagy a Lengyel Köztársaság területén való letelepedéshez kapcsolódóan, nem tartozik nyilvántartásba., hacsak nem sérti, amiért vezetési tilalom formájában büntetést lehet kiszabni.

3. A szabálysértéseket bejegyzik, számú függeléket alkotó jegyzék szerint 1 rendelethez.

4. Ha a sofőr által elkövetett cselekmények egynél több közlekedési törvényt sértenek, minden szabálysértésnek láthatónak kell lennie a nyilvántartásban, mindegyikhez bizonyos számú pontot rendelve, bekezdésre is figyelemmel. 5.

5. Ha egy cselekmény megsértette a C05-től C11-ig a 2. sz. Függelékben felsorolt ​​kóddal meghatározott két vagy több karaktert 1, ezt a jogsértést bejegyzik a nyilvántartásba, amelynek kódja alacsonyabb numerikus címkével rendelkezik.

6. Közlekedési szabálysértés esetén, számú melléklet A01 kódja határozza meg 1, megszeg, ami a bűncselekmény jellemzője volt, pontok nincsenek hozzárendelve.

7. Pontok a közúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése érdekében, számú melléklet A07 kódja határozza meg 1, akkor jóváírják, amikor a fenyegetés oka a táblázatban nem szereplő szabálysértés volt, vagy amikor a hozzárendelt pontok száma kevesebb, mint 6.

8. Rekordok, sz. 1, egy személy is szubjektum, aki közlekedési szabálysértést követett el abban az időszakban, amelyben járművezetési tilalom formájában bűncselekmény tárgya volt, legfeljebb 12 hónapok.

§ 3. 1. A nyilvántartást a bejegyzett lakóhelye szerint illetékes vajdasági rendőrparancsnok vezeti.

2. Lengyel állampolgárságú járművezetők tekintetében, akiknek nincs állandó lakóhelyük a Lengyel Köztársaság területén, és a sofőrök, §-ban említett 2 bekezdés. 2, a nyilvántartást a rendőrfőkapitány vezeti.

§ 4. 1. A nyilvántartás utolsó bejegyzése megtörtént, bekezdésre is figyelemmel. 2 én 3, ha a jogsértéseket jogerős bírósági ítéletek megerősítik, bírósági határozatok az eljárás feltételes felfüggesztéséről, vagy büntetési végzések vagy pénzbírságok.

2. A nyilvántartásba a határozat kiadása előtt ideiglenes bejegyzést lehet tenni, sz. 1, ha a jogsértés nyilvánosságra hozatala után előkészítő eljárást indítottak, vagy büntetési indítványt nyújtottak be a bírósághoz, vagy az ügyet a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére illetékes testület elé utalták, bíró vagy ügyész. Az ideiglenes bejegyzés a pontok számát tartalmazza, amelyet a jogsértés jogerős ítélettel történő megerősítése esetén jelölnek ki.

3. Bekezdés rendelkezése. 2 értelemszerűen alkalmazandó a nyilvántartás alá vont személyre, amely a jogsértés idején még nem fejeződött be 17 évek, miután az ügyet családi bírósági eljárás elé utalták.

4. Az ideiglenes bejegyzés végleges bejegyzéssé válik, miután a jogsértést megfelelő határozattal azonosították, sz. 1.

5. A végső határozatot kiadó hatóság, sz. 1, haladéktalanul benyújtja az információt az illetékes hatóságnak, és a nyomtatványon nyilvántartást vezet, amelynek mintája a 2. sz 2 rendelethez, bekezdésre is figyelemmel. 6.

6. Büntetőjogi felhatalmazás alapján bírság kiszabására és tevékenységek végzésére felhatalmazott hatóság, sz. 2 én 3, az űrlapon információkat küld a büntetési értesítés kiszabásáról vagy e tevékenységek elvégzéséről a nyilvántartást vezető illetékes hatóság számára, amelynek mintája a 2. sz 3 rendelethez.

7. Az űrlapon megadott információk, sz. 5 vagy 6, megelőzheti adatátviteli eszközök útján történő továbbítás.

8. A nyilvántartásba vett személyre büntetés kiszabásával pénzbírságot kiszabó tisztviselő köteles tájékoztatni a nyilvántartásba vétel tárgyát képező cselekmény elkövetésének tényéről és a pontok számáról., amelyet erre a számlára osztanak ki neki.

§ 5. 1. A nyilvántartást vezető hatóság eltávolítja a nyilvántartásból a jogsértésekre vonatkozó ideiglenes bejegyzést, ha:

1) az eljárásban, §-ban említett 4 bekezdés. 2 vagy 3, a beavatkozás megtagadását indokoló körülményeket nyilvánosságra hozták, vagy az eljárást a:

a) nincsenek bűncselekményre vagy vétségre utaló jelek,

b) az ítélet korlátozása,

c) egy személy halála, amelyet az eljárás érintett;

2) az eljárásban, §-ban említett 4 bekezdés. 2 vagy 3, ítélték felmentést;

3) egy év telt el a jogsértés óta, kivéve, ha a járművezető ezen időszak lejárta előtt jogsértést követett el, amelyeknél az utolsó pontok és a bevitt pontok száma ideiglenesen meghaladta 24 pontokat, és a járművezetők esetében, cikkében említett. 140 bekezdés. 1 pont 3 ApCsel - 20 pontokat.

2. A nyilvántartást vezető hatóság eltávolítja a nyilvántartásból a jogsértésekre vonatkozó végső bejegyzést, ha a büntetést eltörölték (ítélethozatal).

3. Az eljárás megindításának megtagadásáról vagy befejezéséről szóló határozatot kiadó hatóság értesíti a nyilvántartást vezető illetékes hatóságot.

§ 6. 1. A nyilvántartást vezető hatóság eltávolítja a nyilvántartásból azokat a pontokat, amelyeket a végleges nevezés alapján adtak meg:

1) ha határozatot hoztak a gépjármű vezetésére vonatkozó engedély visszavonásáról, kivéve a döntést, cikkében említett. 140 bekezdés. 1 pont 1 törvény;

2) amikor értesülnek a képesítési ellenőrzés pozitív eredményéről, cikkében említett. 114 bekezdés. 1 pont 1 megvilágított. törvény b;

3) ha egy év telt el a jogsértés elkövetése óta, kivéve, ha a járművezető ezen időszak lejárta előtt jogsértést követett el, amelyeknél az utolsó pontok és a bevitt pontok száma ideiglenesen meghaladta 24 pontokat, és a járművezetők esetében, cikkében említett. 140 bekezdés. 1 pont 3 ApCsel - 20 pontokat;

4) kiképzés esetén, cikkében említett. 130 bekezdés. 3 törvény.

2. A staroste haladéktalanul tájékoztatja a nyilvántartást vezető hatóságot a körülményekről, sz. 1 pont 1 én 2, a nyomtatványokon, amelyek mintáit a 2. sz 4 én 5 rendelethez.

§ 7. 1. A vajdasági rendőrparancsnok kéréssel fordul a vezetői engedély kiadásához illetékes hatósághoz:

1) a gépjármű vezetésére vonatkozó engedély visszavonása a vezetővel szemben, amely a vezetői engedély első kézhezvételétől számított egy év alatt meghaladta a számot 20 pontokat a közlekedési szabályok megsértése miatt;

2) a vezető képesítésének ellenőrzése, az összes vezetői engedély kategóriájához, ha túllépi tőle 24 a közlekedési szabályok megsértése miatt kapott pontokat.

2. Javaslat, sz. 1, csak a végleges bejegyzések alapján készülnek, az űrlapon, amelynek mintája a 2. sz 6 rendelethez.

3. A kéréssel, sz. 1 pont 2, nem jelenik meg a személlyel kapcsolatban:

1) amely nem engedélyezett járművek vezetését;

2) akit egy évnél hosszabb időre eltiltottak a járművezetéstől;

3) aki nem lengyel állampolgár, és nem rendelkezik tartózkodási kártyával a határozott időre szóló tartózkodási engedély megszerzésével vagy a Lengyel Köztársaság területén való letelepedéssel kapcsolatban;

4) külföldi, aki az adott időszakban külföldön kiadott nemzeti vezetői engedéllyel rendelkezik 6 a határozott időtartamra vagy az elszámolásra való tartózkodás kezdetétől számított hónap, tartózkodási kártya alapján.

4. A járművezetők esetében, §-ban említett 3 bekezdés. 2, a kérelmet a vajdasági rendőrparancsnok irányítja a közigazgatási eljárás rendelkezéseiből adódó kompetencia szerint, a rendőrfőkapitány által benyújtott dokumentumok alapján.

§ 8. 1. Kiképzés, cikkében említett. 130 bekezdés. 3 törvény, a vajdaság közúti forgalmi központjának igazgatója szervezi, program szerint, számú mellékletként csatolva 7 rendelethez.

2. A tartományi közúti forgalmi központ igazgatója megerősíti a képzést, sz. 1, tanúsítvány kiállításával a résztvevő sofőrnek. A tartományi közúti közlekedési központ vezetője a képzés befejezéséről szóló igazolás másolatát elküldi a nyilvántartást vezető hatóságnak.

3. Tanúsítványsablon, sz. 2, számú mellékletet alkot 8 rendelethez.

4. Regisztrált járművezetők, képzési bizonyítvány bemutatásával, szerv, §-ban említett 3, -val csökken 6 a megszerzett pontok száma, kivonva őket a bejegyzések sorrendjében, bekezdésre is figyelemmel. 5 én 6.

5. A befejezett képzésért levont pontok száma nem haladhatja meg a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt annak befejezése előtt kapott pontszámot.

6. A képzésen való részvétel nem csökkenti a személyekkel szembeni KRESZ-szabályok megsértéséért kapott pontok számát, amely megsértését annak megkezdése előtt követte el, amelynél az utolsó pontok és a belépők összege átmenetileg meghaladta 24.

§ 9. Az érintett személynek joga van szóbeli tájékoztatást vagy igazolást szerezni a rendőrségtől az általa elkövetett jogsértéseknek megfelelő pontokra vonatkozó végleges vagy ideiglenes bejegyzésekről.. A nyilvántartást vezető hatóság székhelyén tájékoztatást nyújtanak vagy kiállítják az igazolást, ill, amennyire technikailag lehetséges, egy másik rendőrségi egységben.

A KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSAI ÉS EZEKRE VONATKOZÓ PONTOK SZÁMA

A közúti közlekedési szabályok rögzíthető megsértését az alábbi táblázat mutatja be. Az egyes jogsértésekhez a táblázatban megadott pontok száma rendelhető, § rendelkezéseire is figyelemmel 2 szabályozás.
Kód A jogi aktus típusa A cselekmény jogi minősítése szám

pontokat

1 2 3 4 5
A. Különleges természetű cselekmények
01 Közlekedési szabálysértés elkövetése Művészet. 173, 174, 177 § 1 vagy 2, Művészet. 355 § 1 vagy 2 k.k. 10
02 Veszélyt okoz a közúti biztonságra – közúti ütközés Művészet. 86 § 1 vagy 2 k.w. 6
03 Gépjármű vezetése alkohol vagy az alkoholhoz hasonló anyag használata után Művészet. 87 § 1 k.w. Művészet. 45 bekezdés. 1 pont 1 p.r.d. 10
05 A balesetek áldozatainak segítségnyújtás elmulasztása Művészet. 93 § 1 k.w. Művészet. 44 bekezdés. 2 pont 1 p.r.d. 10
06 Gépjármű vezetése alkohol vagy kábítószer hatása alatt 178. cikk (1) bekezdés, k.k 10
07 Kockázatot okozhat a közúti közlekedés biztonságára, a közúti ütközésen kívül Művészet. 86 § 1 vagy 2 k.w. 6
B. A járművezetők nem megfelelő viselkedése a gyalogosokkal szemben
1 2 3 4 szám

pontokat

01 Kerülni kell a járművet, amely ugyanabba az irányba haladt, de megállt, hogy engedjen a gyalogosoknak Művészet. 97, 90 vagy 86 § 1 vagy 2 k.w. Művészet. 26 bekezdés. 3 pont 2 p.r.d. 10
02 Előzés a gyalogos átkelőknél és közvetlenül előttük Művészet. 97, 90 vagy 86 § 1 vagy 2 k.w. Művészet. 26 bekezdés. 3 pont 1 p.r.d. 9
03 A jelzett kereszteződésen a gyalogosoknak nem adnak utat Művészet. 90 vagy 86 § 1 vagy 2 k.w. Művészet. 26 bekezdés. 1 p.r.d. 8
04 A járművezető elsőbbséget élvez, amely a kereszteződésben az utat keresztező gyalogos felé fordul, a járműre hajtanak Művészet. 90 vagy 86 § 1 vagy 2 k.w. Művészet. 26 bekezdés. 2 p.r.d. 8
05 A jármű leállításának elmulasztása mozgáskorlátozott személy átlépése esetén, speciális megjelölést használva, vagy szemmel láthatóan csökkent mozgásképességű személyek átutazásuk lehetővé tétele érdekében Művészet. 90 vagy 86 § 1 vagy 2 k.w. Művészet. 26 bekezdés. 7 p.r.d. 8
06 A tolatáskor a gyalogosoknak nem adnak utat Művészet. 90 k.w. Művészet. 23 bekezdés. 1 pont 3 p.r.d. 5

 

c A közlekedési táblák és jelzések be nem tartása
1 2 3 4 szám

pontokat

 

01 Nem teljesítése, az ellenőrzések elkerülése érdekében, a közúti forgalom irányítására jogosult személy jelzésére, elrendeli a jármű megállását Művészet. 92 § 2 k.w. § 109 bekezdés. 1 én 3 z.s.d. 8
Nem teljesítése:
02 – fényjeleket Művészet. 92 § 1 k.w. A módosított 95. § vagy 102. § 2. szakasz vagy 104. vagy 106. §. 6
03 – a közúti forgalom irányítására jogosult személyek által adott jelzések és parancsok § 108 z.s.d. 6
04 – a közúti forgalom irányítására felhatalmazott személyek által adott jelzések és parancsok § 109 z.s.d. vagy művészet. 129 bekezdés. 2 pont 1 vagy 7 p.r.d. 6
A jelek be nem tartása:
05 – B-2 “Belépni tilos” § 17 bekezdés. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 “nincs forgalom mindkét irányban” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 “nincs balra kanyarodás” vagy B-22 “nem fordul jobbra” § 22 bekezdés. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 do C-12 “vezetési rend …” § 35 z.s.d. 5
09 – F-10, F-15 csinál F-19, a sávok irányainak vagy használatuk módjának meghatározása Művészet. 92 § 1 k.w. § 72 (1) bekezdés vagy § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c “irányított nyíl” § 87 z.s.d. 5
11 -P-4 “folytonos kettős vonal” § 86 (5) bekezdésétől kezdve. 5
12 – B-31 “a szembejövő forgalom prioritása” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 csinál B-7 “Belépni tilos …” § 18 bekezdés. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 csinál B-19 “Belépni tilos …” § 19 vagy 20. § z.s.d. 2
15 A többieknek való megfelelés elmulasztása, a katalógusban fel nem sorolt ​​útjelző táblák 1
D A kereszteződésekben, vagy a forgalmi irányok vagy a járműút kereszteződésének más pontjaiban hatályos előírások be nem tartása
1 2 3 4 szám

pontokat

Az útjog folytatódik:
01 – kereszteződésben egyenértékű helyzetben Művészet. 25 bekezdés. 1 p.r.d. 6
02 – útkereszteződéssel jelzett kereszteződésben § 5 bekezdés. 2, 4-6 z.s.d. 6
03 – vasúti járművek Művészet. 90 k.w. Művészet. 25 bekezdés. 2 vagy művészet. 16 bekezdés. 6 p.r.d. 6
04 – kerékpárosok Művészet. 27 bekezdés. 1 én 3 p.r.d. 6
05 – sávváltáskor Művészet. 22 bekezdés. 4 p.r.d. 5
06 – az ugyanazon az úton haladó járművek forgalmi irányainak vagy útjainak kereszteződésén túl eső kereszteződés esetén Művészet. 25 bekezdés. 3 p.r.d. 5
07 – amikor csatlakozik a forgalomhoz Művészet. 17 bekezdés. 2 p.r.d. 5

 

1 2 3 4 szám

pontokat

08 – amikor biztonsági másolatot készít Művészet. 23 bekezdés. 1 pont 3 p.r.d. 4
09 A sürgősségi jármű áthaladásának megkönnyítése Művészet. 90 k.w. Művészet. 9 p.r.d. 5
10 A fordulás tilalmának megsértése Művészet. 97 vagy 92 § 1 k.w. Művészet. 22 bekezdés. 6 p.r.d. vagy § 22 bekezdés. 5 z.s.d. 5
E A sebességre vonatkozó előírások be nem tartása
1 2 3 4 szám

pontokat

A sebességhatár túllépése: Művészet. 97 vagy 92 § 1 k.w. Művészet. 20, Művészet. 31 bekezdés. 1 pont 1, Művészet. 63 bekezdés. 2 pont 4 és bekezdés. 3 pont 2 megvilágított. d p.r.d. vagy § 27 bekezdés. 14 vagy § 31 1. szakasza.
01 – felett 50 km / h 10
02 – tól től 41 csinálni 50 km / h 8
03 – tól től 31 csinálni 40 km / h 6
04 – tól től 21 csinálni 30 km / h 4
05 – tól től 11 csinálni 20 km / h 2
06 – tól től 6 csinálni 10 km / h 1
07 Olyan sebességgel haladni, amely akadályozza a többi autós mozgását Művészet. 90 k.w. Művészet. 19 bekezdés. 2 pont 1 p.r.d. 2
F Az előzési előírások megsértése
1 2 3 4 szám

pontokat

01 Nem biztos az előzés lehetőségében Művészet. 90 k.w. Művészet. 24 bekezdés. 1 p.r.d. 5
02 Előzés a rossz oldalon Művészet. 97 k.w. Művészet. 24 bekezdés. 3-5 p.r.d. 3
Az előzés tilalmának megsértése: Művészet. 97 k.w.
03 – kerékpárátkelőhelyeken és közvetlenül előttük Művészet. 27 bekezdés. 4 p.r.d. 8
04 – amikor egy domb tetejéhez közeledünk Művészet. 24 bekezdés. 7 pont 1 p.r.d. 5
05 – figyelmeztető táblákkal jelölt kanyarokban Művészet. 24 bekezdés. 7 pont 2 p.r.d. 5
06 – kereszteződésekben Művészet. 24 bekezdés. 7 pont 3 p.r.d. 5
07 – vasúti átjáróknál és közvetlenül előttük Művészet. 28 bekezdés. 3 pont 3 p.r.d. 5
08 – villamosátjáróknál és közvetlenül előttük Művészet. 28 bekezdés. 6 p.r.d. 5
09 A B-25 vagy B-26 táblák be nem tartása “nincs előzés” Művészet. 92 § 1 k.w. § 23 bekezdés. 1-3 z.s.d. 5
G Külső lámpák használata
1 2 3 4 szám

pontokat

A törvényben előírt fényszórók be nem tartása vezetés közben: Művészet. 88 k.w.
01 – Alkonyattól pirkadatig Művészet. 51 bekezdés. 1 pont 1 vagy bekezdés. 6 p.r.d. 4
02 – csökkent levegő-átlátszóság mellett Művészet. 30 bekezdés. 1 pont 1 megvilágított. a vagy pont 2 megvilágított. a p.r.d. 2

 

1 2 3 4 szám

pontokat

03 – hajnaltól szürkületig tartó időszakban 1 Októbertől február utolsó napjáig Művészet. 51 bekezdés. 1 pont 2 p.r.d. 2
04 – az alagútban Művészet. 51 bekezdés. 1 pont 3 vagy bekezdés. 6 p.r.d. 2
05 – a motorkerékpár vezetője Művészet. 51 bekezdés. 4 p.r.d. 2
A ködlámpák használatának megengedhetőségének feltételeinek megsértése: Művészet. 97 k.w.
06 – elülső Művészet. 51 bekezdés. 5 p.r.d. 2
07 – hátulsó Művészet. 30 bekezdés. 3 p.r.d. 2
08 A jármű megengedett világítás nélkül, amelyet a törvény előír Művészet. 88 k.w. Művészet. 52 bekezdés. 1 p.r.d. 3
H Egyéb előírások megsértése, amely veszélyt jelent a közúti forgalom biztonságára és rendjére
1 2 3 4 szám

pontokat

A tolatás tilalmának megsértése: Művészet. 90 vagy 97 k.w.
01 – gyorsforgalmi úton vagy autópályán Művészet. 23 bekezdés. 2 p.r.d. 3
02 – az alagútban, a hídon vagy a viadukton Művészet. 23 bekezdés. 2 p.r.d. 2
03 Kerülje a járművet a rossz oldalon Művészet. 97 k.w. Művészet. 23 bekezdés. 1 pont 2 p.r.d. 2
04 A megállás feltételeit és tilalmait meghatározó előírások megsértése Művészet. 97 vagy 90 k.w. Művészet. 46, 47, 49 vagy 50 p.r.d. 1
05 A jármű vezetése annak ellenére, hogy a jármű nem engedélyezett a forgalomra Művészet. 94 § 2 k.w. Művészet. 71 p.r.d. 1
06 A vészhelyzeti jármű kötelező felszerelésének megfelelő eszközök engedély nélküli elhelyezése a járműben vagy rajta, fényjeleket bocsát ki kék vagy piros villogó fények vagy váltakozó hanghang formájában Művészet. 96egy k.w.. Művészet. 66 bekezdés. 4 pont 3 p.r.d. 3
07 A jármű felszerelése olyan eszközzel, amely tájékoztatja a közúti forgalomirányító hatóságok által használt ellenőrző és mérőeszközök működését, vagy megzavarja a működést, vagy ilyen eszköznek a járműben történő használatra való készségét jelző állapotban történő szállítása Művészet. 97 k.w. Művészet. 66 bekezdés. 4 pont 4 p.r.d. 3
08 A "jobbkormányos" kötelezettség megszegése Művészet. 90 vagy 97 k.w. Művészet. 16 bekezdés 1-4 p.r.d. 2
09 A járművezető a biztonsági övek használatának kötelezettségének megsértését Művészet. 97 k.w. Művészet. 39 az (1) bekezdés éves összehasonlításban. 2
10 Gyermek járművön történő szállítása az előírásoknak nem megfelelő módon Művészet. 97 k.w. Művészet. 39 bekezdés. 3, Művészet. 45 bekezdés. 2 pont 4 vagy 5 p.r.d. 3
11 Az utasok szállítása az előírásokkal ellentétben Művészet. 97 k.w. 45. cikk (2) bekezdés 3 p.r.d. 1
12 Nem használ, egy ilyen kötelezettség ellenére, a vonatkozó műszaki feltételeknek megfelelő védősisak Művészet. 97 k.w. Művészet. 40 p.r.d. 2

 

1 Megsértések, nulla pont értéket rendelt
1 2 3 4 szám

pontokat

A jármű vezetése
01 – a bíróság által elrendelt vezetési tilalom ellenére Művészet. 244 k.k 0
02 – nem rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel Művészet. 94 1. § k.w Művészet. 87 bekezdés. 1 pont 1 kapcsolatban. z művészet. 88 vagy művészet. 95 p.r.d. 0
03 – nincsenek nálad a szükséges dokumentumok Művészet. 95 k.w Művészet. 38 p.r.d. 0
04 A telefon vezetés közbeni használatának tilalmának megsértése, a kézibeszélő vagy a mikrofon tartásának megkövetelése szükséges Művészet. 97 k.w Művészet. 45 2. bekezdés pont 1 p.r.d. 0
05 Belépés az utak közötti sávba. Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w Művészet. 45 bekezdés. 1 pont 5 p.r.d. 0
06 A növekvő sebesség az előzés alatt álló jármű vezetője által Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 24 bekezdés. 6 p.r.d. 0
07 Sürgősségi jármű elhaladása beépített területen Művészet. 97 k.w. Művészet. 24 bekezdés. 11 p.r.d. 0
08 A jármű ilyen helyen és ideig tartó leállítására vonatkozó kötelezettség megszegése, a gyalogosok szabad hozzáférésének lehetővé tétele a tömegközlekedési járművekhez – sziget hiányában az utasok számára a megállóban Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 26 bekezdés. 6 p.r.d. 0
09 Vasúti átjáró keresztezése olyan járművel vagy járműszerelvényrel, amelynek hossza meghaladja a 10 m, és nem képesek nagyobb sebességet fejleszteni 6 km / h előzetes ellenőrzés nélkül, hogy a vonat nem érkezik meg az utazáshoz szükséges időn belül, vagy anélkül, hogy megegyezne az út időpontjában a vasúti átjáró gondnokával Művészet. 97 k.w. Művészet. 28 bekezdés. 5 p.r.d. 0
A tilalom megszegése:
10 – elhagyott gátak vagy fél gátak körbevezetése és átkelőbe való belépés, ha leeresztették vagy nem fejezték be Művészet. 97 k.w. Művészet. 28 bekezdés. 3 pont. 1 p.r.d. 0
11 – belépő az átkelőbe, ha a másik oldalon nincs hely a vezetés folytatására Művészet. 28 3. bekezdés pont 2 p.r.d. 0
12 Vezetés a járdán vagy a gyalogos átkelőn Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 26 bekezdés. 3 pont 3 p.r.d. 0
A járművezető megtiltotta a tilalmat:
13 – kereszteződésbe lépve, ha a kereszteződésben vagy az után nincs hely a vezetés folytatására Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 25 bekezdés. 4 pont 1 p.r.d. 0
14 – a gyalogos oszlopok elválasztása Művészet. 25 bekezdés. 4 pont 2 p.r.d. 0
15 Az autópályán történő vontatás tilalmának megsértése Művészet. 90 vagy 97 k.w. Művészet. 31 bekezdés. 2 pont 5 p.r.d. 0
16 A távolsági fényszórók használata az előírásokkal ellentétes módon Művészet. 90 vagy 97 k.w Művészet. 51 a p.a. (5) bekezdése. 0
17 A "reflektorfény" használata vezetés közben Művészet. 90 vagy 97 k.w Művészet. 52 a p.a.. 0
18 A segélyhívó jármű vezetője indokolatlanul használja az útkönnyítéseket Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 53 bekezdés. 2 p.r.d. 0
19 Nem teljesítése, a sürgősségi jármű vezetője, a forgalomért felelős személy által adott jelekre Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 53 bekezdés. 3 p.r.d. 0
20 A jármű olyan módon történő használata, amely veszélyezteti a jármű belsejében vagy azon kívül tartózkodó személyek biztonságát Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 1 pont 1 p.r.d. 0
21 Fedőlámpák és jelzőberendezések, rendszámtáblák vagy egyéb szükséges táblák vagy táblák, amelynek láthatónak kell lennie Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 1 pont 2 p.r.d. 0

 

1 2 3 4 szám

pontokat

22 Elhajtás a járműtől, amikor a motor jár Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 2 pont 1 p.r.d. 0
23 Sílécen lévő személyt a jármű mögé húzni, szánkózás, görkorcsolya vagy más hasonló eszköz Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 2 pont 4 p.r.d. 0
24 Tartósan beágyazott csúszásgátló elemekkel ellátott gumiabroncsok használata Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 2 pont 5 p.r.d. 0
25 Hóláncok használata gumiabroncsokon olyan úton, amelyet nem fed el hó Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 3 p.r.d. 0
26 Kétkerekű kerékpárok vagy sürgősségi járművek, valamint a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter alárendelt járművei közötti vezetés Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 32 bekezdés. 6 p.r.d. 0
A gyermekek vagy fiatalok szállítására vonatkozó előírások megsértése:
27 – gyermekeket vagy ifjúságot szállító jármű és iskolabusz vezetése Művészet. 97 k.w. Művészet. 57 bekezdés. 1 vagy bekezdés. 3 vagy művészet. 571. szakasz vagy szakasz. 3 p.r.d. 0
28 – másik jármű vezetése Művészet. 90 k.w. Művészet. 57 bekezdés. 2 vagy művészet. 57és bekezdés. 2 p.r.d. 0
A fogyatékkal élők szállításával kapcsolatos előírások megsértése: 0
29 – fogyatékossággal élő személyeket szállító jármű vezetése Művészet. 97 k.w. Művészet. 58 az (1) bekezdés éves összehasonlításban. 0
30 – másik jármű vezetése Művészet. 90 k.w. Művészet. 58 (2) bekezdés p.r.d. 0
31 A járművek sárga villogó jelzésének küldésére vonatkozó előírások megsértése Művészet. 97 k.w. Művészet. 54 bekezdés. 1 vagy bekezdés. 3 p.r.d. 0
32 A sárga villanásjel indokolatlan használata Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 54 bekezdés. 4 p.r.d. 0
A szervezett oszlopokban történő vezetésre vonatkozó szabályok megsértése, beleértve: 0
33 – túllépi a megengedett járművek számát, Művészet. 90 vagy művészet. 97 k.w. Művészet. 32 bekezdés. 1 p.r.d. 0
34 – az oszlopok vagy járművek közötti szükséges távolság megtartásának elmulasztása Művészet. 32 bekezdés. 2 p.r.d. 0
35 Rendszámtáblák díszítése és táblák felhelyezése a jármű elejére vagy hátuljára, feliratok vagy tárgyak, amelyek korlátozzák e táblák olvashatóságát Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 1 pont 3 p.r.d. 0
36 A jármű beépített területen történő használata oly módon, hogy a kipufogógázok környezetbe történő túlzott kibocsátásával vagy túlzott zajjal kapcsolatos zavarokat okozzon Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 2 pont 2 p.r.d. 0
37 Azon országot nem jelölő jelölés elhelyezése a járművön, amelyben a járművet nyilvántartásba vették Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 1 pont 4 p.r.d. 0
38 Hagyja a motort járni, ha egy beépített területen parkol Művészet. 97 k.w. Művészet. 60 bekezdés. 2 pont 3 p.r.d. 0
Vezessen engedély nélkül: 0
39 – olyan jármű, amelynek terhelése a megadott méretek túllépését eredményezi Művészet. 97 k.w. Művészet. 61 bekezdés. 11: kapcsolatban. z művészet. 61 bekezdés. 2 pont 1, bekezdés. 6, bekezdés. 8 vagy bekezdés. 10 p.r.d. 0
40 – a megengedett járműszámnál vagy hossznál nagyobb járműszerelvény Művészet. 62 bekezdés. 4,4a,4b p.r.d. 0
A rakomány oly módon történő elhelyezése a járművön:
41 – ami a jármű megengedett össztömegének vagy megengedett terhelhetőségének túllépését eredményezi Művészet. 97 k.w. Művészet. 61 az (1) bekezdés éves összehasonlításban. 0
42 – megsérti a jármű stabilitását Művészet. 61 bekezdés. 2 pont 2 p.r.d. 0
43 – akadályozza a vezetést Művészet. 61 bekezdés. 2 pont 3 p.r.d. 0

Journal of Laws No. 236 - 15293 — Poz. 1998

1 2 3 4 szám

pontokat

44 – az út láthatóságának csökkentése vagy a lámpák elzárása, jelzőeszközök, rendszámtáblák vagy más táblák vagy táblák, amellyel a jármű biztosított Művészet. 61 bekezdés. 2 pont 4 p.r.d. 0
45 A járműre helyezett rakomány elmozdulásának elmozdulása vagy túlzott zaj okozása Művészet. 97 k.w. Művészet. 61 bekezdés. 3 p.r.d. 0
46 Undorítónak tűnő vagy undorító rakomány szállítása – megfelelő védelem nélkül Művészet. 97 k.w. Művészet. 61 bekezdés. 3 p.r.d. 0
47 Jelöletlen vagy helytelenül megjelölt rakomány szállítása Művészet. 97 k.w. Művészet. 61 bekezdés. 8 kapcsolatban. z művészet. 61 bekezdés. 9 p.r.d. 0
48 A rakományrögzítő eszközök lazítás elleni rögzítésének elmulasztása, vezetés közben szabadon lóg vagy leesik Művészet. 97 k.w. Művészet. 61 bekezdés. 4 p.r.d. 0
49 Az ömlesztett rakomány szállítására vonatkozó előírások megsértése Művészet. 97 k.w. Művészet. 61 bekezdés. 5 p.r.d. 0
50 Olyan pótkocsi vontatása, amelynek tényleges össztömege meghaladja az adott vontatójárműtípusra engedélyezettet Művészet. 97 k.w. Művészet. 62 bekezdés. 1 p.r.d. 0
51 Utasok szállítása nem erre a célra tervezett vagy átalakított járművön Művészet. 97 k.w. Művészet. 63 bekezdés. 1 p.r.d. 0
52 A forgalmi engedélyben meghatározott férőhelyeket meghaladó számú személyszállítás Művészet. 97 k.w. Művészet. 63 bekezdés. 1 p.r.d. 0
53 A pótkocsikban történő személyszállítás feltételeinek megsértése Művészet. 97 k.w. Művészet. 63 bekezdés. 3 p.r.d. 0
54 A vezetőfülkén kívüli teherautóval történő személyszállítás megengedett feltételeinek megsértése Művészet. 97 k.w. Művészet. 63 bekezdés. 2 p.r.d. 0
55 Dohányzás vagy étel fogyasztása vezetés közben az embert szállító gépjármű vezetője Művészet. 97 k.w. Művészet. 63 bekezdés. 5 p.r.d. 0