Sektar gjaldskrá

Sektar gjaldskrá

1.Í skrá yfir ökumenn sem brjóta í bága við umferðarreglur, hér eftir nefnd „skrár”, ökumaðurinn er kominn inn, sem, þegar hann ók bifreiðinni, braut reglur umferðarumferðar, hér eftir nefnd „brot”.

2. Ökumaður sem er ekki pólskur ríkisborgari og hefur ekki dvalarkort í tengslum við að fá dvalarleyfi í fastan tíma eða til að setjast að á yfirráðasvæði Lýðveldisins Póllands er ekki háð skráningu í skrána., nema hann brjóti í bága, sem heimilt er að beita refsingu fyrir í formi akstursbanns.

3. Brot eru færð í skjölin, í samræmi við listann sem er viðauki nr 1 til reglugerðarinnar.

4. Ef ein athöfn framin af ökumanni brýtur í bága við fleiri en ein umferðarlög, öll brot skulu vera sýnileg í skrám, að úthluta hverjum og einum ákveðnum fjölda stiga, með fyrirvara um málsgrein. 5.

5. Brjóti ein athöfn í bága við tvo eða fleiri stafi sem skilgreindir eru með kóðanum frá C05 til C11 sem taldir eru upp í viðbæti nr 1, þetta brot er fært í skjölin, kóða sem er með lægra tölumerki.

6. Komi til umferðarlagabrota, ákvarðað með kóða A01 í viðauka nr 1, brot, sem var aðalsmerki glæps, stigum er ekki úthlutað.

7. Stig fyrir að valda hættu fyrir umferðaröryggi, ákvarðað með kóða A07 í viðauka nr 1, er lögð til þá, þegar orsök ógnunarinnar var brot sem ekki er innifalið í töflunni eða þegar úthlutað stigafjöldi er minni en 6.

8. Skrár, vísað til skv. 1, manneskja er líka háð, sem hefur framið umferðarlagabrot á því tímabili sem það var beitt refsiverðri aðgerð í formi akstursbanns í allt að 12 mánuðum.

§ 3. 1. Skrárnar eru geymdar af yfirmanni lögreglunnar í héraðinu, þar sem hann er bær um búsetu hinna skráðu.

2. Með tilliti til ökumanna sem eru pólskir ríkisborgarar, sem ekki hafa fasta búsetu á yfirráðasvæði Lýðveldisins Póllands, og bílstjórar, sem vísað er til í § 2 málsgrein. 2, skrárnar eru geymdar af lögreglustjóranum.

§ 4. 1. Lokafærslan í færslunum er gerð, með fyrirvara um málsgrein. 2 ég 3, ef brotin eru staðfest með lokadómum, dómsniðurstöður um skilyrt stöðvun málsmeðferðar eða sektarúrskurði eða sektum.

2. Það er heimilt að færa bráðabirgðafærslu í skrárnar áður en ákvörðunin er gefin út, vísað til skv. 1, ef undirbúningsaðgerðir voru hafnar, eftir að brotið var upplýst, eða refsingatillaga lögð fyrir dómstólinn eða málinu vísað til þess aðila sem bær var til að afsala sér þinghelgi., dómari eða saksóknari. Tímabundna færslan inniheldur upplýsingar um stigafjölda, sem úthlutað verður ef staðfest verður um brot með lokadómi.

3. Ákvæði 2. mgr. 2 skulu gilda að breyttu breytanda um þann sem er skráður, sem ekki hefur verið lokið við brotið 17 ár, eftir að hafa vísað málinu til fjölskyldudómstóls.

4. Tímabundin færsla verður lokafærsla eftir að brotið hefur verið skilgreint með viðeigandi ákvörðun, vísað til skv. 1.

5. Yfirvald sem gefur endanlega ákvörðun, vísað til skv. 1, leggur þegar í stað upplýsingarnar til lögbæra yfirvaldsins sem geymir skrár á eyðublaðinu, eintakið er fest sem viðauki nr 2 til reglugerðarinnar, með fyrirvara um málsgrein. 6.

6. Yfirvald sem hefur heimild til að beita sektum með refsiverðu umboði og til að framkvæma athafnir, vísað til skv. 2 ég 3, sendir lögbæru yfirvaldi gögnin upplýsingar um álagningu refsitilkynningar eða framkvæmd þessara aðgerða á eyðublaðið, eintakið er fest sem viðauki nr 3 til reglugerðarinnar.

7. Upplýsingar veittar á eyðublaðinu, vísað til skv. 5 eða 6, á undan því að senda með gagnaflutningstækjum.

8. Yfirmanni sem leggur sekt með refsipöntun á þann sem skráningarskyldur er, er skylt að upplýsa hann um þá staðreynd að fremja verknaðinn með fyrirvara um færslu í skrárnar og um fjölda stiga., sem henni verður úthlutað á þessum reikningi.

§ 5. 1. Yfirvaldið sem hefur gögnin fjarlægir tímabundna færslu varðandi brot úr skrám, ef:

1) í málsmeðferðinni, sem vísað er til í § 4 málsgrein. 2 eða 3, voru birtar þær kringumstæður sem réttlættu höfnun til að hefja eða málsmeðferð var hætt vegna:

a) engar vísbendingar um glæp eða brot,

b) takmörkun dómsins,

c) andlát manns, sem málsmeðferðin varðaði;

2) í málsmeðferðinni, sem vísað er til í § 4 málsgrein. 2 eða 3, dæmdur sýknudómur;

3) ár er liðið frá brotinu, nema ökumaðurinn hafi framið brot áður en tímabilið rennur út, sem fjöldi lokapunkta og stig sem slegin voru inn fór tímabundið yfir 24 stig, og þegar um ökumenn er að ræða, vísað til gr. 140 málsgrein. 1 lið 3 Postulasagan - 20 stig.

2. Yfirvaldið sem færir skrárnar fjarlægir lokafærsluna varðandi brot úr skrám, ef refsingin var afmáð (dómur).

3. Yfirvaldið sem gefur ákvörðun um að hafna eða hefja málsmeðferð skal tilkynna lögbæru yfirvaldi sem heldur skrárnar.

§ 6. 1. Yfirvaldið sem heldur skrárnar fjarlægir stigin sem veitt voru á grundvelli lokafærslunnar úr skránni:

1) ef ákvörðun um afturköllun leyfis til aksturs bifreiða hefur verið gefin út, nema ákvörðunin, vísað til gr. 140 málsgrein. 1 lið 1 lögin;

2) þegar upplýst er um jákvæða niðurstöðu úr hæfisathuguninni, vísað til gr. 114 málsgrein. 1 lið 1 logandi. b laganna;

3) ef eitt ár er liðið frá því að brotið var framið, nema ökumaðurinn hafi framið brot áður en tímabilið rennur út, sem fjöldi lokapunkta og stig sem slegin voru inn fór tímabundið yfir 24 stig, og þegar um ökumenn er að ræða, vísað til gr. 140 málsgrein. 1 lið 3 Postulasagan - 20 stig;

4) komi til þjálfunar, vísað til gr. 130 málsgrein. 3 lögin.

2. Staroste skal þegar í stað tilkynna yfirvaldinu sem heldur skrárnar um aðstæður, vísað til skv. 1 lið 1 ég 2, á eyðublöðum, mynstur þeirra eru í viðaukum nr 4 ég 5 til reglugerðarinnar.

§ 7. 1. Yfirmaður lögreglunnar í Voivodship sækir um það yfirvald sem er hæft til að gefa út ökuskírteini með beiðni um:

1) afturköllun heimildar til að stjórna vélknúnum ökutækjum gagnvart ökumanni, sem á einu ári frá fyrsta viðtöku ökuréttinda hefur farið yfir fjölda 20 stig fyrir brot á umferðarreglum;

2) eftirlit með hæfni ökumanns, fyrir alla ökuréttarflokka sem hann hefur, ef farið er yfir hann 24 stig sem fengust fyrir brot á umferðarreglum.

2. Tillaga, vísað til skv. 1, eru aðeins gerðar á grundvelli lokafærslna, á eyðublaðinu, eintakið er fest sem viðauki nr 6 til reglugerðarinnar.

3. Með beiðninni, vísað til skv. 1 lið 2, það birtist ekki í tengslum við viðkomandi:

1) sem hefur ekki heimild til að stjórna ökutækjum;

2) sem hefur verið bannað að aka í meira en eitt ár;

3) sem er ekki pólskur ríkisborgari og hefur ekki búsetukort í tengslum við að fá dvalarleyfi í ákveðinn tíma eða setjast að á yfirráðasvæði Lýðveldisins Póllands;

4) útlendingur, sem hefur landsvísu ökuskírteini gefið út erlendis á tímabilinu 6 mánuði frá upphafsdegi búsetu í fastan tíma eða uppgjör, á grundvelli búsetukorts.

4. Í tilfelli ökumanna, sem vísað er til í § 3 málsgrein. 2, Umsókninni er stjórnað af lögreglustjóranum í Voivodship samkvæmt hæfni sem leiðir af ákvæðum stjórnsýsluferlis, á grundvelli skjala sem lögreglustjórinn hefur lagt fram.

§ 8. 1. Þjálfun, vísað til gr. 130 málsgrein. 3 lögin, er skipulögð af forstöðumanni umferðarmiðstöðvar auðlindamála, samkvæmt dagskránni, sem fylgir sem viðauki nr 7 til reglugerðarinnar.

2. Forstöðumaður héraðsumferðarmiðstöðvarinnar staðfestir þjálfunina, vísað til skv. 1, með því að gefa út vottorð til ökumannsins sem tekur þátt. Afrit af vottorði um að hafa lokið þjálfun af yfirmanni héraðsumferðamiðstöðvarinnar sendir yfirvaldinu til að halda skrár.

3. Skírteini sniðmát, vísað til skv. 2, felur í sér fylgiskjal nr 8 til reglugerðarinnar.

4. Skráðir ökumenn, gegn framvísun þjálfunarvottorðs, orgel, sem vísað er til í § 3, lækkar um 6 fjölda stiga sem þú hefur, með því að draga þá í röð færslna, með fyrirvara um málsgrein. 5 ég 6.

5. Fjöldi stiga sem dreginn er frá fyrir þjálfunina má ekki fara yfir fjölda stiga sem fengust fyrir brot á umferðarreglum fyrir umferð áður en henni lýkur.

6. Þátttaka í þjálfun fækkar ekki stigum sem berast vegna brota á umferðarreglum gegn manni, sem hafði framið brot áður en það hófst, sem summan af lokastigunum og þeim sem færð voru inn fór tímabundið yfir 24.

§ 9. Viðkomandi hefur rétt til að afla munnlegra upplýsinga eða vottorðs frá lögreglunni um lokafærslur eða bráðabirgðafærslur varðandi punkta sem svara til brota sem hann framdi.. Upplýsingar eru veittar eða skírteinið er gefið út þar sem yfirvaldið heldur gögnin eða, eins langt og tæknilega mögulegt er, í annarri lögreglustöð.

SKRÁ yfir umferðarreglur Brot og fjöldi punkta sem svara til þessara brota

Upptökanleg brot á umferðarreglum eru sett fram í töflunni hér að neðan. Einstökum brotum er úthlutað þeim fjölda stiga sem tilgreindir eru í töflunni, með fyrirvara um ákvæði § 2 reglugerð.
Kóði Tegund athafna Lagaleg hæfni athafnarinnar númer

stig

1 2 3 4 5
A. Gjörðir af sérstökum toga
01 Að fremja umferðarlagabrot list. 173, 174, 177 § 1 eða 2, list. 355 § 1 eða 2 k.k. 10
02 Valda ógn við umferðaröryggi – vegaárekstur list. 86 § 1 eða 2 k.w. 6
03 Að keyra vélknúið ökutæki eftir áfengisneyslu eða svipað efni og áfengi list. 87 § 1 k.w. list. 45 málsgrein. 1 lið 1 p.r.d. 10
05 Bilun í að veita fórnarlömbum slysa ekki aðstoð list. 93 § 1 k.w. list. 44 málsgrein. 2 lið 1 p.r.d. 10
06 Akstur bifreiðar undir áhrifum áfengis eða fíkniefna art.178a §1 k.k 10
07 Veldu hættu fyrir umferðaröryggi annarra en árekstra list. 86 § 1 eða 2 k.w. 6
B. Óviðeigandi hegðun ökumanna gagnvart gangandi vegfarendum
1 2 3 4 númer

stig

01 Forðast ökutæki, sem keyrði í sömu átt, en hann stoppaði til að láta undan gangandi vegfarendum list. 97, 90 eða 86 § 1 eða 2 k.w. list. 26 málsgrein. 3 lið 2 p.r.d. 10
02 Framúrakstur við gangandi vegfarendur og beint fyrir framan þá list. 97, 90 eða 86 § 1 eða 2 k.w. list. 26 málsgrein. 3 lið 1 p.r.d. 9
03 Bilun víkur ekki fyrir gangandi vegfarendum á merktum þvergangi list. 90 eða 86 § 1 eða 2 k.w. list. 26 málsgrein. 1 p.r.d. 8
04 Forgangsröðun ökumanns ökutækisins, sem breytist í þverstíg að gangandi vegfaranda sem liggur yfir gatnamótin, ökutækinu er ekið á list. 90 eða 86 § 1 eða 2 k.w. list. 26 málsgrein. 2 p.r.d. 8
05 Bilun stöðvast ekki ef fatlaður maður fer yfir veginn, með sérstakri tilnefningu, eða einstaklinga með hreyfanlega hreyfihömlun til að gera þeim kleift að komast yfir list. 90 eða 86 § 1 eða 2 k.w. list. 26 málsgrein. 7 p.r.d. 8
06 Bilun að víkja fyrir gangandi vegfarendum þegar bakkað er list. 90 k.w. list. 23 málsgrein. 1 lið 3 p.r.d. 5

 

c Brestur á að hlýða umferðarmerkjum og merkjum
1 2 3 4 númer

stig

 

01 Bilun ekki, til þess að forðast athuganir, til merkis þess sem hefur heimild til að stjórna umferðinni, panta stöðvun ökutækisins list. 92 § 2 k.w. § 109 málsgrein. 1 ég 3 z.s.d. 8
Bilun ekki:
02 – ljósmerki list. 92 § 1 k.w. §95 eða §102 kafla 2 eða §104 eða §106 með áorðnum breytingum. 6
03 – merki og skipanir gefnar af einstaklingum sem hafa heimild til að beina umferð á vegum § 108 z.s.d. 6
04 – merki og skipanir frá þeim sem hafa heimild til að stjórna umferð á vegum § 109 z.s.d. eða list. 129 málsgrein. 2 lið 1 eða 7 p.r.d. 6
Bilun ekki við skiltum:
05 – B-2 “Aðgangur bannaður” § 17 málsgrein. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 “engin umferð í báðar áttir” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 “ekki beygt til vinstri” eða B-22 “ekki beygt til hægri” § 22 málsgrein. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 gera C-12 “aksturspöntun …” § 35 z.s.d. 5
09 – F-10, F-15 gera F-19, ákvarða leiðbeiningarnar á akreinunum eða notkun þeirra list. 92 § 1 k.w. § 72 1. mgr. eða § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a gera P-8c “stefnuör” § 87 z.s.d. 5
11 -P-4 “solid tvöföld lína” § 86 5. mgr. frá og með. 5
12 – B-31 “forgang fyrir komandi umferð” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 gera B-7 “Aðgangur bannaður …” § 18 málsgrein. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 gera B-19 “Aðgangur bannaður …” § 19 eða §20 z.s.d. 2
15 Bilun ekki við hina, vegamerki og merki sem ekki eru skráð í þessari vörulista 1
D Brestur á reglum sem eru í gildi á gatnamótum eða á öðrum gatnamótum umferðarstefnu eða ökutækisstígs
1 2 3 4 númer

stig

Leiðarrétturinn heldur áfram:
01 – við gatnamót í jafngildum aðstæðum list. 25 málsgrein. 1 p.r.d. 6
02 – við gatnamót merkt með skiltum til hægri § 5 málsgrein. 2, 4-6 z.s.d. 6
03 – járnbrautarbílar list. 90 k.w. list. 25 málsgrein. 2 eða list. 16 málsgrein. 6 p.r.d. 6
04 – hjólreiðamenn list. 27 málsgrein. 1 ég 3 p.r.d. 6
05 – þegar skipt er um akrein list. 22 málsgrein. 4 p.r.d. 5
06 – ef um gatnamót er að ræða umfram gatnamót umferðarstefna eða stíga ökutækja sem ferðast um sama veg list. 25 málsgrein. 3 p.r.d. 5
07 – þegar gengið er í umferðina list. 17 málsgrein. 2 p.r.d. 5

 

1 2 3 4 númer

stig

08 – þegar tekið er afrit list. 23 málsgrein. 1 lið 3 p.r.d. 4
09 Ekki tókst að greiða leið neyðarbifreiðar list. 90 k.w. list. 9 p.r.d. 5
10 Brot á banninu sem ekki er snúið við list. 97 eða 92 § 1 k.w. list. 22 málsgrein. 6 p.r.d. eða § 22 málsgrein. 5 z.s.d. 5
E Brot á reglum um hraða
1 2 3 4 númer

stig

Yfir hámarkshraða: list. 97 eða 92 § 1 k.w. list. 20, list. 31 málsgrein. 1 lið 1, list. 63 málsgrein. 2 lið 4 og málsgrein. 3 lið 2 logandi. d p.r.d. eða § 27 málsgrein. 14 eða § 31 kafla 1 frá og með.
01 – hér að ofan 50 km / klst 10
02 – frá 41 gera 50 km / klst 8
03 – frá 31 gera 40 km / klst 6
04 – frá 21 gera 30 km / klst 4
05 – frá 11 gera 20 km / klst 2
06 – frá 6 gera 10 km / klst 1
07 Akstur á hraða sem hindrar för annarra ökumanna list. 90 k.w. list. 19 málsgrein. 2 lið 1 p.r.d. 2
F Brot á framúrakstri
1 2 3 4 númer

stig

01 Að vera ekki viss um möguleikann á framúrakstri list. 90 k.w. list. 24 málsgrein. 1 p.r.d. 5
02 Framúrakstur á röngunni list. 97 k.w. list. 24 málsgrein. 3-5 p.r.d. 3
Brot á banninu sem ekki er framúrakstur: list. 97 k.w.
03 – á hjólreiðamótum og beint fyrir framan þá list. 27 málsgrein. 4 p.r.d. 8
04 – þegar nálgast efst á hæð list. 24 málsgrein. 7 lið 1 p.r.d. 5
05 – í sveigjum merktum viðvörunarskiltum list. 24 málsgrein. 7 lið 2 p.r.d. 5
06 – við gatnamót list. 24 málsgrein. 7 lið 3 p.r.d. 5
07 – á járnbrautarmótum og beint fyrir framan þá list. 28 málsgrein. 3 lið 3 p.r.d. 5
08 – við sporvagnsflutninga og beint fyrir framan þá list. 28 málsgrein. 6 p.r.d. 5
09 Bilun ekki við B-25 eða B-26 skilti “engin framúrakstur” list. 92 § 1 k.w. § 23 málsgrein. 1-3 z.s.d. 5
G Notkun útiljósa
1 2 3 4 númer

stig

Brestur ekki við lögbundin framljós við akstur: list. 88 k.w.
01 – frá morgni til kvölds list. 51 málsgrein. 1 lið 1 eða málsgrein. 6 p.r.d. 4
02 – við aðstæður með skertu loftgagnsæi list. 30 málsgrein. 1 lið 1 logandi. a eða lið 2 logandi. a p.r.d. 2

 

1 2 3 4 númer

stig

03 – á tímabilinu frá dögun til rökkurs frá 1 Október til síðasta dags febrúar list. 51 málsgrein. 1 lið 2 p.r.d. 2
04 – í göngunum list. 51 málsgrein. 1 lið 3 eða málsgrein. 6 p.r.d. 2
05 – af mótorhjólamanninum list. 51 málsgrein. 4 p.r.d. 2
Brot á skilyrðum leyfis fyrir notkun þokuljósker: list. 97 k.w.
06 – framan list. 51 málsgrein. 5 p.r.d. 2
07 – Afturhluti list. 30 málsgrein. 3 p.r.d. 2
08 Að yfirgefa ökutækið án lýsingar samkvæmt lögum list. 88 k.w. list. 52 málsgrein. 1 p.r.d. 3
H Brot á öðrum reglugerðum, sem ógnar öryggi og reglu í umferðinni
1 2 3 4 númer

stig

Brot gegn banni við öfugri: list. 90 eða 97 k.w.
01 – á hraðbraut eða þjóðvegi list. 23 málsgrein. 2 p.r.d. 3
02 – í göngunum, í brúnni eða viaduct list. 23 málsgrein. 2 p.r.d. 2
03 Forðast ökutækið á röngunni list. 97 k.w. list. 23 málsgrein. 1 lið 2 p.r.d. 2
04 Brot á reglugerðum sem skilgreina skilyrði og banna stöðvun eða bílastæði list. 97 eða 90 k.w. list. 46, 47, 49 eða 50 p.r.d. 1
05 Að keyra ökutækið þrátt fyrir að ökutækið sé ekki samþykkt til umferðar list. 94 § 2 k.w. list. 71 p.r.d. 1
06 Óheimil sett í ökutækið eða á það tæki sem eru skyldubúnaður neyðarbifreiðar, senda frá sér ljósmerki í formi blára eða rauðra blikkandi ljósa eða hljóð til skiptis list. 96a k.w. list. 66 málsgrein. 4 lið 3 p.r.d. 3
07 Útbúa ökutækið tæki þar sem upplýst er um stjórnun og mælitæki sem umferðarstjórnaryfirvöld nota eða trufla reksturinn eða bera slíkt tæki í ökutækinu í ástandi sem gefur til kynna að það sé reiðubúið til notkunar list. 97 k.w. list. 66 málsgrein. 4 lið 4 p.r.d. 3
08 Brot á „hægri handar“ skyldu list. 90 eða 97 k.w. list. 16 málsgrein 1-4 p.r.d. 2
09 Brot ökumanns ökutækisins á skyldu um notkun öryggisbelta list. 97 k.w. list. 39 1. mgr. milli ára. 2
10 Að flytja barn í ökutæki á þann hátt sem er ekki í samræmi við reglur list. 97 k.w. list. 39 málsgrein. 3, list. 45 málsgrein. 2 lið 4 eða 5 p.r.d. 3
11 Flutningur farþega þvert á reglur list. 97 k.w. 2. mgr. 45. gr. 3 p.r.d. 1
12 Notar ekki, þrátt fyrir slíka kvöð, hlífðarhjálmur sem uppfyllir viðeigandi tæknilegar aðstæður list. 97 k.w. list. 40 p.r.d. 2

 

1 Brot, úthlutað núllpunkta gildi
1 2 3 4 númer

stig

Akstur ökutækisins
01 – þrátt fyrir akstursbann sem dómstóll hefur sett á list. 244 k.k 0
02 – ekki með tilskilin leyfi til þess list. 94 §1 k.w list. 87 málsgrein. 1 lið 1 í sambandi við. z list. 88 eða list. 95 p.r.d. 0
03 – að hafa ekki skjölin sem krafist er list. 95 k.w list. 38 p.r.d. 0
04 Brot gegn banni við notkun símans við akstur, þar sem þess er krafist að símtólið eða hljóðneminn haldi list. 97 k.w list. 45 2. töluliður 1 p.r.d. 0
05 Komið inn á akreinina milli veganna. list. 90 eða list. 97 k.w list. 45 málsgrein. 1 lið 5 p.r.d. 0
06 Aukinn hraði með því að ökumaður ökutækisins er tekinn fram úr list. 90 eða list. 97 k.w. list. 24 málsgrein. 6 p.r.d. 0
07 Fara framhjá neyðarbifreið á byggðu svæði list. 97 k.w. list. 24 málsgrein. 11 p.r.d. 0
08 Brot á skyldu til að stöðva ökutækið á slíkum stað og í slíkan tíma, að leyfa vegfarendum frjálsan aðgang að fólksflutningabifreiðum – í fjarveru eyju fyrir farþega við stoppistöðina list. 90 eða list. 97 k.w. list. 26 málsgrein. 6 p.r.d. 0
09 Ferð járnbrautarmóta með ökutæki eða samsetningu ökutækja með lengd yfir 10 m og ófær um að þróa hraða yfir 6 km / klst án þess að athuga það fyrst, að lestin komi ekki innan þess tíma sem þarf til ferðarinnar eða án þess að hafa samið tíma ferðarinnar við umráðamann járnbrautarfarvegsins list. 97 k.w. list. 28 málsgrein. 5 p.r.d. 0
Brot gegn banninu:
10 – keyrandi um yfirgefnar stíflur eða hálfar stíflur og farið inn á þverun, ef þeir hafa verið lækkaðir eða ekki lokið list. 97 k.w. list. 28 málsgrein. 3 lið. 1 p.r.d. 0
11 – inn á þverunina, ef ekki er pláss hinum megin til að halda áfram að keyra list. 28 tölulið 3. mgr 2 p.r.d. 0
12 Ekið eftir gangstétt eða gangandi vegfarendum list. 90 eða list. 97 k.w. list. 26 málsgrein. 3 lið 3 p.r.d. 0
Brot ökumanns á banninu:
13 – inn á gatnamót, ef ekki er pláss til að keyra áfram á gatnamótunum eða eftir það list. 90 eða list. 97 k.w. list. 25 málsgrein. 4 lið 1 p.r.d. 0
14 – aðskilnaður göngusúlna list. 25 málsgrein. 4 lið 2 p.r.d. 0
15 Brot á dráttarbanni á þjóðveginum list. 90 eða 97 k.w. list. 31 málsgrein. 2 lið 5 p.r.d. 0
16 Notkun háljóskera á hátt sem er ekki í samræmi við reglur list. 90 eða 97 k.w list. 51 5. mgr.. 0
17 Notaðu „leitarljósið“ við akstur list. 90 eða 97 k.w list. 52 3. mgr.. 0
18 Óréttmæt notkun vegfarenda á neyðarbifreið list. 90 eða list. 97 k.w. list. 53 málsgrein. 2 p.r.d. 0
19 Bilun ekki, af neyðarbílstjóranum, til merkjanna sem gefin eru af þeim sem sjá um umferðina list. 90 eða list. 97 k.w. list. 53 málsgrein. 3 p.r.d. 0
20 Notkun ökutækisins á þann hátt sem ógnar öryggi manns innan eða utan ökutækisins list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 1 lið 1 p.r.d. 0
21 Þekjuljós og merkjabúnaður, númeraplötur eða aðrar nauðsynlegar plötur eða skilti, sem ætti að vera sýnilegt list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 1 lið 2 p.r.d. 0

 

1 2 3 4 númer

stig

22 Að keyra frá ökutækinu, þegar vélin er í gangi list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 2 lið 1 p.r.d. 0
23 Draga mann á skíðum fyrir aftan ökutækið, sleða, rúlluskautar eða annað svipað tæki list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 2 lið 4 p.r.d. 0
24 Notaðu dekk með varanlega innfelldum hálkuvörnum list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 2 lið 5 p.r.d. 0
25 Nota snjókeðjur á dekkjum á vegi sem ekki er þakinn snjó list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 3 p.r.d. 0
26 Akstur á milli tveggja hjóla eða neyðarbifreiða og ökutækja víkjandi fyrir ráðherra sem er bær til innanríkismála og varnarmálaráðherra list. 90 eða list. 97 k.w. list. 32 málsgrein. 6 p.r.d. 0
Brot á reglum varðandi flutning barna eða ungmenna með:
27 – akstur ökutækis sem flytur börn eða ungmenni og skólabifreið list. 97 k.w. list. 57 málsgrein. 1 eða málsgrein. 3 eða list. 57kafla 1 eða kafla. 3 p.r.d. 0
28 – aka öðru farartæki list. 90 k.w. list. 57 málsgrein. 2 eða list. 57og málsgrein. 2 p.r.d. 0
Brot á reglugerðum um flutning fatlaðs fólks með: 0
29 – akstur ökutækis sem flytur fatlaða einstaklinga list. 97 k.w. list. 58 1. mgr. milli ára. 0
30 – aka öðru farartæki list. 90 k.w. list. 58 2. málsgrein p.r.d. 0
31 Brot á reglugerðum um skyldu til að senda gult flassmerki með ökutækjum list. 97 k.w. list. 54 málsgrein. 1 eða málsgrein. 3 p.r.d. 0
32 Óréttmæt notkun á gulu flassmerki list. 90 eða list. 97 k.w. list. 54 málsgrein. 4 p.r.d. 0
Brot á reglum um akstur í skipulögðum dálkum, þar á meðal: 0
33 – umfram leyfilegan fjölda ökutækja, list. 90 eða list. 97 k.w. list. 32 málsgrein. 1 p.r.d. 0
34 – bilun í að viðhalda nauðsynlegri fjarlægð milli súlna eða ökutækja í dálki list. 32 málsgrein. 2 p.r.d. 0
35 Skreyta númeraplötur og festa skilti að framan eða aftan á ökutækinu, áletranir eða hlutir sem takmarka læsileika þessara borða list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 1 lið 3 p.r.d. 0
36 Notkun ökutækisins á byggðu svæði á þann hátt sem veldur óþægindum sem tengjast of mikilli losun útblásturslofttegunda í umhverfið eða of hávaða list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 2 lið 2 p.r.d. 0
37 Að setja á ökutækið merki sem auðkennir annað land en það, þar sem ökutækið var skráð list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 1 lið 4 p.r.d. 0
38 Að láta vélina vera í gangi þegar henni er lagt á byggðu svæði list. 97 k.w. list. 60 málsgrein. 2 lið 3 p.r.d. 0
Keyrðu án leyfis: 0
39 – ökutæki með farm sem veldur því að farið er yfir tilgreind mál list. 97 k.w. list. 61 málsgrein. 11: í sambandi við. z list. 61 málsgrein. 2 lið 1, málsgrein. 6, málsgrein. 8 eða málsgrein. 10 p.r.d. 0
40 – samsetning ökutækja með meira en leyfilegur fjöldi ökutækja eða lengd list. 62 málsgrein. 4,4a,4b p.r.d. 0
Setja álag á ökutækið á þann hátt:
41 – sem leiðir til þess að fara yfir leyfilega heildarþyngd eða leyfilega burðargetu ökutækisins list. 97 k.w. list. 61 1. mgr. milli ára. 0
42 – brjóta gegn stöðugleika ökutækisins list. 61 málsgrein. 2 lið 2 p.r.d. 0
43 – hindra akstur list. 61 málsgrein. 2 lið 3 p.r.d. 0

Lögfræðitímarit nr. 236 - 15293 — Poz. 1998

1 2 3 4 númer

stig

44 – draga úr sýnileika vegarins eða hindra ljósin, merkjatæki, skráningarmerki eða aðrar plötur eða skilti, sem ökutækið er með list. 61 málsgrein. 2 lið 4 p.r.d. 0
45 Bilun sem sett er á ökutækið nær ekki að breytast eða veldur of miklum hávaða list. 97 k.w. list. 61 málsgrein. 3 p.r.d. 0
46 Að flytja farm sem lítur ógeðslega út eða lyktar ógeðslega – án fullnægjandi verndar list. 97 k.w. list. 61 málsgrein. 3 p.r.d. 0
47 Að flytja ómerktan eða rangt merktan farm list. 97 k.w. list. 61 málsgrein. 8 í sambandi við. z list. 61 málsgrein. 9 p.r.d. 0
48 Bilun til að festa hlífðarbúnaðinn ekki gegn losun, hangandi eða fallið af frjálslega við akstur list. 97 k.w. list. 61 málsgrein. 4 p.r.d. 0
49 Brot á reglugerðum um flutning lausra farma list. 97 k.w. list. 61 málsgrein. 5 p.r.d. 0
50 Draga eftirvagn með raunverulegan heildarmassa en leyfður er fyrir tiltekna tegund dráttarbifreiða list. 97 k.w. list. 62 málsgrein. 1 p.r.d. 0
51 Flutningur farþega í ökutæki sem ekki er ætlað eða aðlagað í þessu skyni list. 97 k.w. list. 63 málsgrein. 1 p.r.d. 0
52 Flutningur farþega með þeim fjölda sem fer yfir fjölda sæta sem tilgreindur er í skráningarskírteini list. 97 k.w. list. 63 málsgrein. 1 p.r.d. 0
53 Brot á skilyrðum fólksflutninga á eftirvögnum list. 97 k.w. list. 63 málsgrein. 3 p.r.d. 0
54 Brot á skilyrðum um leyfi fólksflutninga með flutningabíl utan ökumannsklefa list. 97 k.w. list. 63 málsgrein. 2 p.r.d. 0
55 Reykja eða borða mat meðan ekið er af ökumanni bifreiðarinnar sem flytur mann list. 97 k.w. list. 63 málsgrein. 5 p.r.d. 0