Sadzba trestného bodu

Sadzba trestného bodu

1.Do registra vodičov, ktorí porušujú predpisy o cestnej premávke, ďalej len „záznamy”, vodič je zadaný, ktorý pri vedení vozidla porušil predpisy o cestnej premávke, ďalej len „porušenie”.

2. Vodič, ktorý nie je poľským občanom a nemá pobytovú kartu v súvislosti s prijímaním povolení na pobyt na dobu určitú alebo s pobytom na území Poľskej republiky, nepodlieha zápisu do registra., pokiaľ neporušuje, za čo možno uložiť trest vo forme zákazu šoférovania.

3. Porušenia sa zaznamenávajú do záznamov, v súlade so zoznamom tvoriacim prílohu č 1 k nariadeniu.

4. Ak jeden čin spáchaný vodičom porušuje viac ako jeden zákon o premávke, všetky porušenia musia byť viditeľné v záznamoch, každému prideliť určitý počet bodov, s výhradou odseku. 5.

5. Ak jeden čin porušil dva alebo viac znakov definovaných kódom od C05 do C11 uvedeným v prílohe č 1, toto porušenie sa zaznamená do evidencie, ktorého kód má nižšiu číselnú značku.

6. V prípade dopravného priestupku, určené kódom A01 v prílohe č 1, porušenie, čo bolo znakom trestného činu, body nie sú pridelené.

7. Body, ktoré predstavujú riziko pre bezpečnosť cestnej premávky, určené kódom A07 v prílohe č 1, sa potom pripíše, keď bolo príčinou ohrozenia priestupok, ktorý nie je uvedený v tabuľke, alebo ak je pridelený počet bodov menší ako 6.

8. Záznamy, uvedené v ods. 1, osoba je tiež predmetom, ktorý sa dopustil priestupku v premávke počas obdobia, v ktorom bolo predmetom trestného opatrenia v podobe zákazu šoférovania na dobu do 12 mesiacov.

§ 3. 1. Evidenciu vedie vojvodský policajný veliteľ príslušný podľa miesta bydliska registrovaného.

2. Pokiaľ ide o vodičov, ktorí sú poľskými občanmi, ktorí nemajú trvalé bydlisko na území Poľskej republiky, a vodičov, uvedené v § 2 odstavec. 2, záznamy vedie vrchný policajný veliteľ.

§ 4. 1. Vykoná sa konečný záznam v záznamoch, s výhradou odseku. 2 i 3, ak sú porušenia potvrdené právoplatnými rozsudkami súdu, súdne rozhodnutia o podmienečnom zastavení konania alebo pokutové nariadenia alebo pokuty.

2. Pred vydaním rozhodnutia je možné vykonať predbežný záznam v záznamoch, uvedené v ods. 1, ak sa po odhalení porušenia začalo prípravné konanie alebo bol podaný návrh na trest súdu alebo bol prípad postúpený orgánu príslušnému na zbavenie poslaneckej imunity, sudca alebo prokurátor. Dočasný záznam obsahuje informácie o počte bodov, ktoré budú pridelené v prípade potvrdenia porušenia právoplatným rozsudkom.

3. Ustanovenie ods. 2 sa uplatňuje mutatis mutandis na osobu, ktorá je predmetom záznamov, ktorá v čase porušenia nedokončila 17 rokov, po postúpení veci rodinnému súdnemu konaniu.

4. Dočasný záznam sa stáva konečným záznamom po zistení porušenia s príslušným rozhodnutím, uvedené v ods. 1.

5. Orgán vydávajúci konečné rozhodnutie, uvedené v ods. 1, okamžite predloží informácie príslušnému orgánu, ktorý vedie záznamy vo formulári, ktorého vzor je pripojený ako príloha č 2 k nariadeniu, s výhradou odseku. 6.

6. Orgán oprávnený ukladať pokuty prostredníctvom trestného príkazu a vykonávať činnosť, uvedené v ods. 2 i 3, zašle príslušnému orgánu, ktorý vedie evidenciu, informácie o uložení pokuty alebo výkone týchto činností vo formulári, ktorého vzor je pripojený ako príloha č 3 k nariadeniu.

7. Informácie uvedené vo formulári, uvedené v ods. 5 alebo 6, môže mu predchádzať prenos pomocou dátových teletransmisných zariadení.

8. Policajt, ​​ktorý uloží pokutu nariadením pokuty osobe, ktorá je uvedená v evidencii, je povinný informovať ju o skutočnosti spáchania skutku, ktorý je predmetom zápisu do evidencie, a o počte bodov., ktoré jej budú pridelené na tomto účte.

§ 5. 1. Orgán, ktorý vedie záznamy, vyradí z záznamov dočasný záznam týkajúci sa priestupkov, ak:

1) v konaní, uvedené v § 4 odstavec. 2 alebo 3, boli zverejnené okolnosti odôvodňujúce odmietnutie začať alebo bolo konanie zastavené z dôvodu:

a) žiadne náznaky trestného činu alebo priestupku,

b) premlčanie rozsudku,

c) smrť človeka, ktorého sa týkalo konanie;

2) v konaní, uvedené v § 4 odstavec. 2 alebo 3, súdny rozsudok;

3) od priestupku uplynul rok, pokiaľ sa vodič nedopustil priestupkov pred uplynutím tejto doby, u ktorých dočasne presiahol počet konečných bodov a zadaných bodov 24 bodov, a v prípade vodičov, uvedené v čl. 140 odstavec. 1 bod 3 Skutky - 20 bodov.

2. Orgán, ktorý vedie záznamy, odstráni z záznamov posledný záznam týkajúci sa porušení, keby bol trest zahladený (vynesenie rozsudku).

3. Orgán, ktorý vydáva rozhodnutie o odmietnutí začať alebo zastaviť konanie, upovedomí príslušný orgán, ktorý vedie záznamy.

§ 6. 1. Orgán, ktorý vedie evidenciu, vyradí z evidencie body pridelené na základe posledného záznamu:

1) ak bolo vydané rozhodnutie o odňatí oprávnenia viesť motorové vozidlo, okrem rozhodnutia, uvedené v čl. 140 odstavec. 1 bod 1 zákon;

2) keď je informovaný o pozitívnom výsledku kontroly kvalifikácie, uvedené v čl. 114 odstavec. 1 bod 1 lit. b zákona;

3) ak od spáchania priestupku uplynul jeden rok, pokiaľ sa vodič nedopustil priestupkov pred uplynutím tejto doby, u ktorých dočasne presiahol počet konečných bodov a zadaných bodov 24 bodov, a v prípade vodičov, uvedené v čl. 140 odstavec. 1 bod 3 Skutky - 20 bodov;

4) v prípade školenia, uvedené v čl. 130 odstavec. 3 zákon.

2. Starosta bezodkladne informuje orgán, ktorý vedie záznamy, o okolnostiach, uvedené v ods. 1 bod 1 i 2, na formulároch, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č 4 i 5 k nariadeniu.

§ 7. 1. Veliteľ vojvodskej polície požiada o orgán príslušný na vydanie vodičského preukazu so žiadosťou o:

1) odobratie oprávnenia viesť motorové vozidlo vo vzťahu k vodičovi, ktorá za jeden rok odo dňa prvého prijatia vodičského preukazu prekročila počet 20 body za porušenie dopravných predpisov;

2) kontrolná kontrola kvalifikácie vodiča, pre všetky kategórie vodičských preukazov, ktoré vlastní, ak ním bude prekročený 24 body získané za porušenie dopravných predpisov.

2. Návrh, uvedené v ods. 1, sa uskutočňujú iba na základe konečných prihlášok, na tlačive, ktorého vzor je pripojený ako príloha č 6 k nariadeniu.

3. S prosbou, uvedené v ods. 1 bod 2, vo vzťahu k osobe sa nejaví:

1) ktorá nie je oprávnená viesť vozidlá;

2) ktorému bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na dobu presahujúcu jeden rok;

3) ktorý nie je poľským občanom a nemá pobytový preukaz v súvislosti so získaním povolenia na pobyt na dobu určitú alebo s pobytom na území Poľskej republiky;

4) cudzinec, ktorý má národný vodičský preukaz vydaný v zahraničí počas uvedeného obdobia 6 mesiacov odo dňa začiatku pobytu na dobu určitú alebo vyporiadanie, na základe pobytovej karty.

4. V prípade vodičov, uvedené v § 3 odstavec. 2, žiadosť riadi vojvodský policajný veliteľ podľa kompetencie vyplývajúcej z ustanovení správneho poriadku, na základe dokladov poskytnutých hlavným policajným veliteľom.

§ 8. 1. Školenie, uvedené v čl. 130 odstavec. 3 zákon, organizuje riaditeľ strediska cestnej premávky vojvodstvo, podľa programu, ktorá je pripojená ako príloha č 7 k nariadeniu.

2. Riaditeľ provinčného strediska cestnej dopravy školenie potvrdzuje, uvedené v ods. 1, vydaním osvedčenia zúčastnenému vodičovi. Kópia osvedčenia o absolvovaní výcviku vedúceho provinčného strediska cestnej premávky sa zašle orgánu, ktorý vedie evidenciu.

3. Šablóna certifikátu, uvedené v ods. 2, predstavuje prílohu č 8 k nariadeniu.

4. Registrovaní vodiči, po predložení osvedčenia o školení, organ, uvedené v § 3, klesá o 6 počet bodov, ktorý máte, ich odčítaním v poradí zápisov, s výhradou odseku. 5 i 6.

5. Počet bodov odpočítaných za absolvovaný výcvik nesmie prekročiť počet bodov získaných za porušenie predpisov o cestnej premávke pred jeho absolvovaním.

6. Účasť na školení neznižuje počet získaných bodov za porušenie dopravných predpisov proti osobe, ktorá sa dopustila porušenia pred jeho začatím, u ktorých dočasne presiahol súčet konečných a zadaných bodov 24.

§ 9. Dotknutá osoba má právo získať ústne informácie alebo osvedčenie od polície o konečných alebo predbežných záznamoch týkajúcich sa bodov zodpovedajúcich porušeniam, ktorých sa dopustila.. Informácie sa poskytujú alebo sa certifikát vydáva v sídle orgánu, ktorý vedie evidenciu, alebo, pokiaľ je to technicky možné, v inej policajnej jednotke.

ZOZNAM PORUŠENÍ DOPRAVNÝCH PRAVIDIEL A POČET BODOV ZODPOVEDAJÚCICH NA TIETO PORUŠENIA

Zaznamenateľné porušenia dopravných predpisov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. K jednotlivým porušeniam je priradený počet bodov uvedený v tabuľke, s výhradou ustanovenia § 2 nariadenia.
Zákonníka Druh aktu Právna kvalifikácia skutku číslo

bodov

1 2 3 4 5
A. Akty zvláštnej povahy
01 Spáchanie dopravného priestupku čl. 173, 174, 177 § 1 alebo 2, čl. 355 § 1 alebo 2 k.k.. 10
02 Spôsobenie ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky – zrážka na ceste čl. 86 § 1 alebo 2 k.w. 6
03 Vedenie motorového vozidla po užití alkoholu alebo látok podobných alkoholu čl. 87 § 1 k.w. čl. 45 odstavec. 1 bod 1 p.r.d. 10
05 Neposkytnutie pomoci obetiam nehôd čl. 93 § 1 k.w. čl. 44 odstavec. 2 bod 1 p.r.d. 10
06 Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo drog čl. 178a §1 k.k. 10
07 Môže spôsobiť iné riziko cestnej bezpečnosti ako kolízia čl. 86 § 1 alebo 2 k.w. 6
B. Nesprávne správanie vodičov k chodcom
1 2 3 4 číslo

bodov

01 Vyhýbanie sa vozidlu, ktorá jazdila rovnakým smerom, ale prestal sa poddávať chodcom čl. 97, 90 alebo 86 § 1 alebo 2 k.w. čl. 26 odstavec. 3 bod 2 p.r.d. 10
02 Predbiehanie na priechodoch pre chodcov a priamo pred nimi čl. 97, 90 alebo 86 § 1 alebo 2 k.w. čl. 26 odstavec. 3 bod 1 p.r.d. 9
03 Nedanie prednosti v jazde chodcom na vyznačenom priechode čl. 90 alebo 86 § 1 alebo 2 k.w. čl. 26 odstavec. 1 p.r.d. 8
04 Pretrvávanie priority vodičom vozidla, ktorá v križovatke zabočí do chodníka pre chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktoré sa jazdí čl. 90 alebo 86 § 1 alebo 2 k.w. čl. 26 odstavec. 2 p.r.d. 8
05 Nezastavenie vozidla v prípade, že cez cestu prechádza zdravotne postihnutá osoba, pomocou osobitného označenia, alebo osoby s viditeľne zníženou pohyblivosťou, aby im umožnili prechod čl. 90 alebo 86 § 1 alebo 2 k.w. čl. 26 odstavec. 7 p.r.d. 8
06 Nedanie prednosti v jazde chodcom pri cúvaní čl. 90 k.w. čl. 23 odstavec. 1 bod 3 p.r.d. 5

 

c Nedodržanie dopravných značiek a signálov
1 2 3 4 číslo

bodov

 

01 Nedodržanie, aby sa zabránilo kontrolám, na signál osoby oprávnenej riadiť cestnú premávku, nariadením zastavenia vozidla čl. 92 § 2 k.w. § 109 odstavec. 1 i 3 z.s.d. 8
Nedodržanie:
02 – svetelné signály čl. 92 § 1 k.w. §95 alebo §102 ods. 2 alebo §104 alebo §106 v platnom znení. 6
03 – signály a príkazy vydané osobami oprávnenými na riadenie cestnej premávky § 108 z.s.d. 6
04 – signály a príkazy vydané osobami oprávnenými na riadenie cestnej premávky § 109 z.s.d. alebo čl. 129 odstavec. 2 bod 1 alebo 7 p.r.d. 6
Nedodržanie značiek:
05 – B-2 “Zákaz vstupu” § 17 odstavec. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 “žiadna premávka v oboch smeroch” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 “zákaz odbočenia doľava” alebo B-22 “zákaz odbočenia doprava” § 22 odstavec. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 až C-12 “vodičský príkaz …” § 35 z.s.d. 5
09 – F-10, F-15 do F-19, určenie smeru v jazdných pruhoch alebo spôsob ich použitia čl. 92 § 1 k.w. § 72 odsek 1 alebo § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c “smerová šípka” § 87 z.s.d. 5
11 -P-4 “plná dvojitá čiara” § 86 odsek 5 od. 5
12 – B-31 “priorita pre prichádzajúce prichádzajúce prenosy” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 do B-7 “Zákaz vstupu …” § 18 odstavec. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 až B-19 “Zákaz vstupu …” § 19 alebo §20 z.s.d. 2
15 Nedodržanie ostatných, dopravné značky a signály, ktoré nie sú uvedené v tomto katalógu 1
D Nedodržanie predpisov platných na križovatkách alebo na iných križovatkách dopravných smerov alebo cesty vozidla
1 2 3 4 číslo

bodov

Prednosť v jazde pokračuje:
01 – na križovatke v rovnocennej situácii čl. 25 odstavec. 1 p.r.d. 6
02 – na križovatke označenej značkami prednosti v jazde § 5 odstavec. 2, 4-6 z.s.d. 6
03 – koľajové vozidlá čl. 90 k.w. čl. 25 odstavec. 2 alebo čl. 16 odstavec. 6 p.r.d. 6
04 – cyklistov čl. 27 odstavec. 1 i 3 p.r.d. 6
05 – pri zmene jazdného pruhu čl. 22 odstavec. 4 p.r.d. 5
06 – v prípade križovatky za križovatkou dopravných smerov alebo ciest vozidiel idúcich po tej istej ceste čl. 25 odstavec. 3 p.r.d. 5
07 – pri pripájaní k premávke čl. 17 odstavec. 2 p.r.d. 5

 

1 2 3 4 číslo

bodov

08 – pri zálohovaní čl. 23 odstavec. 1 bod 3 p.r.d. 4
09 Neschopnosť uľahčiť prejazd pohotovostného vozidla čl. 90 k.w. čl. 9 p.r.d. 5
10 Porušenie zákazu neodbočovania čl. 97 alebo 92 § 1 k.w. čl. 22 odstavec. 6 p.r.d. alebo § 22 odstavec. 5 z.s.d. 5
E Nedodržiavanie predpisov o rýchlosti
1 2 3 4 číslo

bodov

Prekročenie povolenej rýchlosti: čl. 97 alebo 92 § 1 k.w. čl. 20, čl. 31 odstavec. 1 bod 1, čl. 63 odstavec. 2 bod 4 a odsek. 3 bod 2 lit. d p.r.d. alebo § 27 odstavec. 14 alebo § 31 oddiel 1 od.
01 – vyššie 50 km / h 10
02 – od 41 robiť 50 km / h 8
03 – od 31 robiť 40 km / h 6
04 – od 21 robiť 30 km / h 4
05 – od 11 robiť 20 km / h 2
06 – od 6 robiť 10 km / h 1
07 Jazda rýchlosťou, ktorá bráni pohybu ostatných motoristov čl. 90 k.w. čl. 19 odstavec. 2 bod 1 p.r.d. 2
F Porušenie predpisov o predbiehaní
1 2 3 4 číslo

bodov

01 Nie ste si istí možnosťou predbiehania čl. 90 k.w. čl. 24 odstavec. 1 p.r.d. 5
02 Predbiehanie na nesprávnej strane čl. 97 k.w. čl. 24 odstavec. 3-5 p.r.d. 3
Porušenie zákazu nepredbiehania: čl. 97 k.w.
03 – na cyklistických priechodoch a priamo pred nimi čl. 27 odstavec. 4 p.r.d. 8
04 – keď sa blížite na vrchol kopca čl. 24 odstavec. 7 bod 1 p.r.d. 5
05 – v zákrutách označených výstražnými značkami čl. 24 odstavec. 7 bod 2 p.r.d. 5
06 – na križovatkách čl. 24 odstavec. 7 bod 3 p.r.d. 5
07 – na úrovňových križovatkách a priamo pred nimi čl. 28 odstavec. 3 bod 3 p.r.d. 5
08 – na priechodoch električiek a priamo pred nimi čl. 28 odstavec. 6 p.r.d. 5
09 Nedodržanie značiek B-25 alebo B-26 “žiadne predbiehanie” čl. 92 § 1 k.w. § 23 odstavec. 1-3 z.s.d. 5
G Použitie vonkajších svetiel
1 2 3 4 číslo

bodov

Nedodržanie zákonom predpísaných svetlometov počas jazdy: čl. 88 k.w.
01 – od súmraku do úsvitu čl. 51 odstavec. 1 bod 1 alebo odsek. 6 p.r.d. 4
02 – v podmienkach zníženej priehľadnosti vzduchu čl. 30 odstavec. 1 bod 1 lit. a alebo bod 2 lit. a p.r.d. 2

 

1 2 3 4 číslo

bodov

03 – v období od svitu do mrku od 1 Október až posledný februárový deň čl. 51 odstavec. 1 bod 2 p.r.d. 2
04 – v tuneli čl. 51 odstavec. 1 bod 3 alebo odsek. 6 p.r.d. 2
05 – vodičom motocykla čl. 51 odstavec. 4 p.r.d. 2
Porušenie podmienok prípustnosti použitia hmlových svetiel: čl. 97 k.w.
06 – spredu čl. 51 odstavec. 5 p.r.d. 2
07 – zadné čl. 30 odstavec. 3 p.r.d. 2
08 Zákon opúšťa opustenie vozidla bez osvetlenia čl. 88 k.w. čl. 52 odstavec. 1 p.r.d. 3
H Porušenie iných predpisov, ktorá predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a poriadok v cestnej premávke
1 2 3 4 číslo

bodov

Porušenie zákazu cúvania: čl. 90 alebo 97 k.w.
01 – na rýchlostnej ceste alebo diaľnici čl. 23 odstavec. 2 p.r.d. 3
02 – v tuneli, na moste alebo viaduktu čl. 23 odstavec. 2 p.r.d. 2
03 Vyhýbajte sa vozidlu na nesprávnej strane čl. 97 k.w. čl. 23 odstavec. 1 bod 2 p.r.d. 2
04 Porušenie predpisov stanovujúcich podmienky a zákazy zastavenia alebo státia čl. 97 alebo 90 k.w. čl. 46, 47, 49 alebo 50 p.r.d. 1
05 Vedenie vozidla napriek tomu, že vozidlo nie je schválené na premávku čl. 94 § 2 k.w. čl. 71 p.r.d. 1
06 Neoprávnené umiestňovanie zariadení, ktoré sú povinnou výbavou pohotovostného vozidla, do vozidla alebo na neho, vyžarujúce svetelné signály vo forme modrých alebo červených blikajúcich svetiel alebo zvuk striedavého tónu čl. 96a k.w. čl. 66 odstavec. 4 bod 3 p.r.d. 3
07 Vybavenie vozidla zariadením informujúcim o činnosti ovládacieho a meracieho zariadenia používaného orgánmi riadenia cestnej premávky alebo narušením prevádzky alebo prepravujúce takéto zariadenie vo vozidle v stave naznačujúcom jeho pripravenosť na použitie čl. 97 k.w. čl. 66 odstavec. 4 bod 4 p.r.d. 3
08 Porušenie povinnosti „pravostranné riadenie“ čl. 90 alebo 97 k.w. čl. 16 odstavec 1-4 p.r.d. 2
09 Porušenie povinnosti používať bezpečnostné pásy vodičom vozidla čl. 97 k.w. čl. 39 odseku 1 medziročne. 2
10 Preprava dieťaťa vo vozidle spôsobom, ktorý nie je v súlade s predpismi čl. 97 k.w. čl. 39 odstavec. 3, čl. 45 odstavec. 2 bod 4 alebo 5 p.r.d. 3
11 Preprava cestujúcich v rozpore s predpismi čl. 97 k.w. Článok 45 ods. 2 3 p.r.d. 1
12 Nepoužívať, napriek takejto povinnosti, ochrannú prilbu spĺňajúcu príslušné technické podmienky čl. 97 k.w. čl. 40 p.r.d. 2

 

1 Porušenia, priradená hodnota nulového bodu
1 2 3 4 číslo

bodov

Vedenie vozidla
01 – napriek zákazu šoférovania uloženému súdom čl. 244 k.k. 0
02 – bez potrebných povolení čl. 94 §1 k.w čl. 87 odstavec. 1 bod 1 v spojení s. z čl. 88 alebo čl. 95 p.r.d. 0
03 – nemať pri sebe požadované dokumenty čl. 95 k.w čl. 38 p.r.d. 0
04 Porušenie zákazu používania telefónu počas jazdy, ktorý si vyžaduje držanie telefónu alebo mikrofónu čl. 97 k.w čl. 45 odsek 2 bod 1 p.r.d. 0
05 Vchádzanie do jazdného pruhu medzi cestami. čl. 90 alebo čl. 97 k.w čl. 45 odstavec. 1 bod 5 p.r.d. 0
06 Zvyšovanie rýchlosti vodičom predbiehaného vozidla čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 24 odstavec. 6 p.r.d. 0
07 Prejazd pohotovostného vozidla v zastavanej oblasti čl. 97 k.w. čl. 24 odstavec. 11 p.r.d. 0
08 Porušenie povinnosti zastaviť vozidlo na takom mieste a na taký čas, umožniť chodcom voľný prístup k vozidlám verejnej dopravy – pri absencii ostrovčeka pre cestujúcich na zastávke čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 26 odstavec. 6 p.r.d. 0
09 Prechod cez železničné priecestie vozidlom alebo jazdnou súpravou s dĺžkou presahujúcou 10 m a nedokáže vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 6 km / h bez prvej kontroly, že vlak nepríde v čase potrebnom na cestu alebo bez toho, aby sa s držiteľom železničného priecestia dohodol na čase cesty čl. 97 k.w. čl. 28 odstavec. 5 p.r.d. 0
Porušenie zákazu:
10 – jazda okolo opustených priehrad alebo polovičných priehrad a vstup na priechod, ak boli znížené alebo neboli dokončené čl. 97 k.w. čl. 28 odstavec. 3 bod. 1 p.r.d. 0
11 – pri vstupe na priecestie, ak na druhej strane nie je miesto na pokračovanie v jazde čl. 28 odsek 3 bod 2 p.r.d. 0
12 Jazda po chodníku alebo priechode pre chodcov čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 26 odstavec. 3 bod 3 p.r.d. 0
Porušenie zákazu vodičom:
13 – pri vstupe do križovatky, ak nie je priestor na pokračovanie v jazde na križovatke alebo po nej čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 25 odstavec. 4 bod 1 p.r.d. 0
14 – oddelenie stĺpov pre chodcov čl. 25 odstavec. 4 bod 2 p.r.d. 0
15 Porušenie zákazu vlečenia na diaľnici čl. 90 alebo 97 k.w. čl. 31 odstavec. 2 bod 5 p.r.d. 0
16 Používanie diaľkových svetlometov spôsobom, ktorý nie je v súlade s predpismi čl. 90 alebo 97 k.w čl. 51 odsek 5 p.a.. 0
17 Používanie „svetlometu“ počas jazdy čl. 90 alebo 97 k.w čl. 52 odsek 3 p.a.. 0
18 Neodôvodnené používanie cestných uľahčení vodičom zásahového vozidla čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 53 odstavec. 2 p.r.d. 0
19 Nedodržanie, vodičom pohotovostného vozidla, na signály vydané osobou zodpovednou za dopravu čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 53 odstavec. 3 p.r.d. 0
20 Používanie vozidla spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť osoby vo vnútri alebo mimo vozidla čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 1 bod 1 p.r.d. 0
21 Krycie svetlá a signalizačné zariadenia, tabuľky s evidenčným číslom alebo iné požadované tabuľky alebo značky, ktoré by mali byť viditeľné čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 1 bod 2 p.r.d. 0

 

1 2 3 4 číslo

bodov

22 Jazda od vozidla, keď je motor v chode čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 2 bod 1 p.r.d. 0
23 Ťahanie osoby na lyžiach za vozidlom, sánkovanie, kolieskové korčule alebo iné podobné zariadenie čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 2 bod 4 p.r.d. 0
24 Používanie pneumatík s trvalo zabudovanými protišmykovými prvkami čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 2 bod 5 p.r.d. 0
25 Používanie snehových reťazí na pneumatikách na ceste, ktorá nie je pokrytá snehom čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 3 p.r.d. 0
26 Jazda medzi dvojkolesovými bicyklami alebo pohotovostnými vozidlami a vozidlami podriadenými ministrovi príslušnému pre vnútorné veci a ministrovi národnej obrany čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 32 odstavec. 6 p.r.d. 0
Porušenie predpisov týkajúcich sa prepravy detí alebo mladých ľudí:
27 – vedenie vozidla prepravujúceho deti alebo mládež a školský autobus čl. 97 k.w. čl. 57 odstavec. 1 alebo odsek. 3 alebo čl. 57oddiel 1 alebo oddiel. 3 p.r.d. 0
28 – vedenie iného vozidla čl. 90 k.w. čl. 57 odstavec. 2 alebo čl. 57a odsek. 2 p.r.d. 0
Porušenie predpisov o preprave osôb so zdravotným postihnutím zo strany: 0
29 – vedenie vozidla na prepravu zdravotne postihnutých osôb čl. 97 k.w. čl. 58 odseku 1 medziročne. 0
30 – vedenie iného vozidla čl. 90 k.w. čl. 58 odsek 2 p.r.d. 0
31 Porušenie predpisov o povinnosti vysielať žlté blesky vozidlami čl. 97 k.w. čl. 54 odstavec. 1 alebo odsek. 3 p.r.d. 0
32 Neoprávnené použitie žltého blesku čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 54 odstavec. 4 p.r.d. 0
Porušenie pravidiel jazdy v organizovaných kolónach, počítajúc do toho: 0
33 – prekročenie prípustného počtu vozidiel, čl. 90 alebo čl. 97 k.w. čl. 32 odstavec. 1 p.r.d. 0
34 – nedodržanie požadovanej vzdialenosti medzi stĺpmi alebo vozidlami v kolóne čl. 32 odstavec. 2 p.r.d. 0
35 Zdobenie ŠPZ a pripevnenie značiek na prednú alebo zadnú časť vozidla, nápisy alebo predmety obmedzujúce čitateľnosť týchto tabúľ čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 1 bod 3 p.r.d. 0
36 Používanie vozidla v zastavanej oblasti spôsobom, ktorý spôsobuje nepríjemnosti spojené s nadmernými emisiami výfukových plynov do životného prostredia alebo nadmerným hlukom čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 2 bod 2 p.r.d. 0
37 Umiestnenie značky označujúcej inú krajinu ako je táto na vozidle, v ktorom bolo vozidlo registrované čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 1 bod 4 p.r.d. 0
38 Ak je vozidlo zaparkované v zastavanej oblasti, nechajte ho bežať čl. 97 k.w. čl. 60 odstavec. 2 bod 3 p.r.d. 0
Jazdite bez povolenia: 0
39 – vozidlo s nákladom spôsobujúcim prekročenie určených rozmerov čl. 97 k.w. čl. 61 odstavec. 11: v spojení s. z čl. 61 odstavec. 2 bod 1, odstavec. 6, odstavec. 8 alebo odsek. 10 p.r.d. 0
40 – jazdná súprava s viac ako prípustným počtom vozidiel alebo dĺžkou čl. 62 odstavec. 4,4a,4b p.r.d. 0
Zaťaženie vozidla spôsobom:
41 – čo má za následok prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti alebo prípustnej nosnosti vozidla čl. 97 k.w. čl. 61 odseku 1 medziročne. 0
42 – narušenie stability vozidla čl. 61 odstavec. 2 bod 2 p.r.d. 0
43 – brzdenie jazdy čl. 61 odstavec. 2 bod 3 p.r.d. 0

Vestník zákonov č. 236 - 15293 — Poz. 1998

1 2 3 4 číslo

bodov

44 – zníženie viditeľnosti vozovky alebo blokovanie svetiel, signalizačné zariadenia, registračné tabuľky alebo iné tabuľky alebo značky, ktorým je vozidlo vybavené čl. 61 odstavec. 2 bod 4 p.r.d. 0
45 Chráni bremeno umiestnené na vozidle pred zmenou polohy alebo pred nadmerným hlukom čl. 97 k.w. čl. 61 odstavec. 3 p.r.d. 0
46 Preprava bremena, ktoré vyzerá nechutne alebo znechucuje – bez primeranej ochrany čl. 97 k.w. čl. 61 odstavec. 3 p.r.d. 0
47 Preprava neoznačeného alebo nesprávne označeného nákladu čl. 97 k.w. čl. 61 odstavec. 8 v spojení s. z čl. 61 odstavec. 9 p.r.d. 0
48 Nezabezpečenie zariadení na zaistenie nákladu proti uvoľneniu, voľne visieť alebo spadnúť za jazdy čl. 97 k.w. čl. 61 odstavec. 4 p.r.d. 0
49 Porušenie predpisov o preprave sypkého nákladu čl. 97 k.w. čl. 61 odstavec. 5 p.r.d. 0
50 Vlečenie prívesu so skutočnou celkovou hmotnosťou väčšou ako je prípustná pre konkrétny typ ťažného vozidla čl. 97 k.w. čl. 62 odstavec. 1 p.r.d. 0
51 Preprava cestujúcich vo vozidle, ktoré nie je určené alebo na tento účel upravené čl. 97 k.w. čl. 63 odstavec. 1 p.r.d. 0
52 Preprava cestujúcich v počte presahujúcom počet sedadiel uvedený v osvedčení o registrácii čl. 97 k.w. čl. 63 odstavec. 1 p.r.d. 0
53 Porušenie podmienok prepravy osôb v prívesoch čl. 97 k.w. čl. 63 odstavec. 3 p.r.d. 0
54 Porušenie podmienok prípustnosti prepravy cestujúcich nákladným autom mimo kabíny vodiča čl. 97 k.w. čl. 63 odstavec. 2 p.r.d. 0
55 Fajčenie alebo konzumácia jedla počas jazdy vodičom motorového vozidla prepravujúcim osobu čl. 97 k.w. čl. 63 odstavec. 5 p.r.d. 0