Taryfikator punktów karnych

Taryfikator punktów karnych

1.Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”, wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej „naruszeniem”.

2. Wpisowi do ewidencji nie podlega kierowca nie-będący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

3. Do ewidencji wpisuje się naruszenia, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Jeżeli jeden czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli jeden czyn naruszył dwa lub więcej znaków określonych kodem od C05 do C11 wymienionym w załączniku nr 1, w ewidencji wpisuje się to naruszenie, którego kod ma mniejszy znacznik liczbowy.

6. W razie dopuszczenia się przestępstwa drogowego, określonego kodem A01 w załączniku nr 1, naruszeniu, które stanowiło znamię przestępstwa, punktów nie przypisuje się.

7. Punkty za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, określone kodem A07 w załączniku nr 1, przypisuje się wówczas, gdy przyczyną zagrożenia było naruszenie nieuwzględnione w tabeli albo gdy przypisana mu liczba punktów jest mniejsza niż 6.

8. Ewidencji, o której mowa w ust. 1, podlega także osoba, która dopuściła się naruszeń ruchu drogowego w okresie obowiązywania wobec niej środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres do 12 miesięcy.

§ 3. 1. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.

2. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi, niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.

§ 4. 1. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli naruszenia zostaną stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądów, postanowieniami sądu o warunkowym umorzeniu postępowania albo nakazami lub mandatami karnymi.

2. Dopuszcza się dokonanie wpisu tymczasowego do ewidencji przed wydaniem rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli po ujawnieniu naruszenia wszczęto postępowanie przygotowawcze lub skierowano wniosek o ukaranie do sądu albo skierowano sprawę do organu właściwego do uchylenia immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawomocnym orzeczeniem.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio wobec osoby podlegającej ewidencji, która w chwili dopuszczenia się naruszenia nie ukończyła 17 lat, po skierowaniu sprawy do postępowania przed sądem rodzinnym.

4. Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia odpowiednim rozstrzygnięciem, o którym mowa w ust. 1.

5. Organ wydający prawomocne rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Organ upoważniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, przesyła właściwemu organowi prowadzącemu ewidencję informację o nałożeniu mandatu karnego lub wykonaniu tych czynności na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Informacja przekazana na formularzu, o którym mowa w ust. 5 lub 6, może być poprzedzona przekazem za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

8. Funkcjonariusz nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego na osobę podlegającą ewidencji jest obowiązany poinformować ją o fakcie popełnienia czynu podlegającego wpisowi do ewidencji oraz o liczbie punktów, które będą jej przypisane z tego tytułu.

§ 5. 1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy dotyczący naruszeń, jeżeli:

1) w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, ujawniono okoliczności uzasadniające odmowę wszczęcia albo umorzono postępowanie z powodu:

a) braku znamion przestępstwa lub wykroczenia,

b) przedawnienia orzeczenia,

c) śmierci osoby, której postępowanie dotyczyło;

2) w postępowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub 3, rozstrzygnięto o uniewinnieniu;

3) od momentu naruszenia minął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy — 20 punktów.

2. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny dotyczący naruszeń, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania).

3. Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie właściwy organ prowadzący ewidencję.

§ 6. 1. Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przyznane na podstawie wpisu ostatecznego:

1) jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, z wyjątkiem decyzji, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy;

2) w razie otrzymania informacji o pozytywnym wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji, o którym mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy;

3) jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców, o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy — 20 punktów;

4) w razie odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy.

2. Starosta niezwłocznie informuje organ prowadzący ewidencję o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:

1) cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

2) kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyłącznie na podstawie wpisów ostatecznych, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie występuje się w stosunku do osoby:

1) która nie ma uprawnienia do kierowania pojazdami;

2) w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres przekraczający jeden rok;

3) niebędącej obywatelem polskim i nieposiadającej karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) cudzoziemca, który posiada krajowe prawo jazdy wydane za granicą w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia zamieszkania na czas oznaczony lub osiedlenia się, na podstawie karty pobytu.

4. W przypadku kierowców, o których mowa w § 3 ust. 2, wniosek kieruje komendant wojewódzki Policji według właściwości wynikającej z przepisów postępowania administracyjnego, na podstawie dokumentów przekazanych przez Komendanta Głównego Policji.

§ 8. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o którym mowa w § 3, zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

§ 9. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

Naruszenia przepisów ruchu drogowego podlegające ewidencji przedstawia poniższa tabela. Poszczególnym naruszeniom przypisuje się liczbą punktów określoną w tabeli, z zastrzeżeniem przepisów § 2 rozporządzenia.
Kod Rodzaj czynu Kwalifikacja prawna czynu Liczba

punktów

1 2 3 4 5
A. Czyny o charakterze szczególnym
01 Popełnienie przestępstwa drogowego art. 173, 174, 177 § 1 lub 2, art. 355 § 1 lub 2 k.k. 10
02 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa art. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
03 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu art. 87 § 1 k.w. art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 10
05 Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku art. 93 § 1 k.w. art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 10
06 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środka odurzającego art.178a §1 k.k 10
07 Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego art. 86 § 1 lub 2 k.w. 6
B. Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
1 2 3 4 Liczba

punktów

01 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d. 10
02 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi art. 97, 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d. 9
03 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 1 p.r.d. 8
04 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 2 p.r.d. 8
05 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia art. 90 albo 86 § 1 lub 2 k.w. art. 26 ust. 7 p.r.d. 8
06 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania art. 90 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 5

 

c Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
1 2 3 4 Liczba

punktów

 

01 Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu art. 92 § 2 k.w. § 109 ust. 1 i 3 z.s.d. 8
Niezastosowanie się do:
02 – sygnałów świetlnych art. 92 § 1 k.w. §95 lub §102 ust.2 lub §104 lub §106 z.s.d. 6
03 – sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym § 108 z.s.d. 6
04 – sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego § 109 z.s.d. lub art. 129 ust. 2 pkt 1 lub 7 p.r.d. 6
Niestosowanie się do znaków:
05 – B-2 „zakaz wjazdu” § 17 ust. 1 z.s.d. 5
06 – B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” § 16 z.s.d. 5
07 – B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” § 22 ust. 1 z.s.d. 5
08 – C-1 do C-12 „nakaz jazdy …” § 35 z.s.d. 5
09 – F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania art. 92 § 1 k.w. § 72 ust.1 lub § 75 z.s.d. 5
10 – P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” § 87 z.s.d. 5
11 -P-4 „linia podwójna ciągła” § 86 ust.5 z.s.d. 5
12 – B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” § 25 z.s.d. 4
13 – B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …” § 18 ust. 1-8 z.s.d. 3
14 – B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …” § 19 lub §20 z.s.d. 2
15 Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych 1
D Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
1 2 3 4 Liczba

punktów

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
01 – na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej art. 25 ust. 1 p.r.d. 6
02 – na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu § 5 ust. 2, 4-6 z.s.d. 6
03 – pojazdom szynowym art. 90 k.w. art. 25 ust. 2 lub art. 16 ust. 6 p.r.d. 6
04 – rowerzystom art. 27 ust. 1 i 3 p.r.d. 6
05 – podczas zmiany pasa ruchu art. 22 ust. 4 p.r.d. 5
06 – w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze art. 25 ust. 3 p.r.d. 5
07 – podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 p.r.d. 5

 

1 2 3 4 Liczba

punktów

08 – podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 4
09 Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu art. 90 k.w. art. 9 p.r.d. 5
10 Naruszenie zakazu zawracania art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 22 ust. 6 p.r.d. albo § 22 ust. 5 z.s.d. 5
E Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
1 2 3 4 Liczba

punktów

Przekroczenie prędkości: art. 97 albo 92 § 1 k.w. art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo § 27 ust. 14 lub § 31 ust.1 z.s.d.
01 – powyżej 50 km/h 10
02 – od 41 do 50 km/h 8
03 – od 31 do 40 km/h 6
04 – od 21 do 30 km/h 4
05 – od 11 do 20 km/h 2
06 – od 6 do 10 km/h 1
07 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2
F Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
1 2 3 4 Liczba

punktów

01 Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania art. 90 k.w. art. 24 ust. 1 p.r.d. 5
02 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 24 ust. 3-5 p.r.d. 3
Naruszenie zakazu wyprzedzania: art. 97 k.w.
03 – na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 p.r.d. 8
04 – przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d. 5
05 – na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d. 5
06 – na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d. 5
07 – na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 5
08 – na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 6 p.r.d. 5
09 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” art. 92 § 1 k.w. § 23 ust. 1-3 z.s.d. 5
G Używanie świateł zewnętrznych
1 2 3 4 Liczba

punktów

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: art. 88 k.w.
01 – od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 pkt 1 lub ust. 6 p.r.d. 4
02 – w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d. 2

 

1 2 3 4 Liczba

punktów

03 – w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego art. 51 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
04 – w tunelu art. 51 ust. 1 pkt 3 lub ust. 6 p.r.d. 2
05 – przez kierującego motocyklem art. 51 ust. 4 p.r.d. 2
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: art. 97 k.w.
06 – przednich art. 51 ust. 5 p.r.d. 2
07 – tylnych art. 30 ust. 3 p.r.d. 2
08 Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia art. 88 k.w. art. 52 ust. 1 p.r.d. 3
H Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym
1 2 3 4 Liczba

punktów

Naruszenie zakazu cofania: art. 90 lub 97 k.w.
01 – na drodze ekspresowej lub autostradzie art. 23 ust. 2 p.r.d. 3
02 – w tunelu, na moście lub wiadukcie art. 23 ust. 2 p.r.d. 2
03 Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony art. 97 k.w. art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 2
04 Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju art. 97 lub 90 k.w. art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d. 1
05 Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu art. 94 § 2 k.w. art. 71 p.r.d. 1
06 Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie art. 96a k.w. art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d. 3
07 Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia art. 97 k.w. art. 66 ust. 4 pkt 4 p.r.d. 3
08 Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” art. 90 lub 97 k.w. art. 16 ust 1-4 p.r.d. 2
09 Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem art. 97 k.w. art. 39 ust.1 p.r.d. 2
10 Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami art. 97 k.w. art. 39 ust. 3, art. 45 ust. 2 pkt 4 lub 5 p.r.d. 3
11 Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami art. 97 k.w. art.45 ust.2 pkt 3 p.r.d. 1
12 Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym art. 97 k.w. art. 40 p.r.d. 2

 

1 Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
1 2 3 4 Liczba

punktów

Kierowanie pojazdem
01 – pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu art. 244 k.k 0
02 – nie mając do tego wymaganych uprawnień art. 94 §1 k.w art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 lub art. 95 p.r.d. 0
03 – nie mając przy sobie wymaganych dokumentów art. 95 k.w art. 38 p.r.d. 0
04 Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku art. 97 k.w art. 45 ust.2 pkt 1 p.r.d. 0
05 Wjeżdżanie na pas między jezdniami. art. 90 lub art. 97 k.w art. 45 ust. 1 pkt 5 p.r.d. 0
06 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 24 ust. 6 p.r.d. 0
07 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 24 ust. 11 p.r.d. 0
08 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 6 p.r.d. 0
09 Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym art. 97 k.w. art. 28 ust. 5 p.r.d. 0
Naruszenie zakazu:
10 – objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 97 k.w. art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d. 0
11 – wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust.3 pkt 2 p.r.d. 0
12 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych art. 90 lub art. 97 k.w. art. 26 ust. 3 pkt 3 p.r.d. 0
Naruszenie przez kierującego zakazu:
13 – wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 90 lub art. 97 k.w. art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d. 0
14 – rozdzielania kolumn pieszych art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d. 0
15 Naruszenie zakazu holowania na autostradzie art. 90 lub 97 k.w. art. 31 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
16 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 90 lub 97 k.w art. 51 ust.5 p.r.d. 0
17 Używanie „szperacza ” podczas jazdy art. 90 lub 97 k.w art. 52 ust.3 p.r.d. 0
18 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 2 p.r.d. 0
19 Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem art. 90 lub art. 97 k.w. art. 53 ust. 3 p.r.d. 0
20 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d. 0
21 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 2 p.r.d. 0

 

1 2 3 4 Liczba

punktów

22 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 0
23 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
24 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d. 0
25 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze nie-pokrytej śniegiem art. 97 k.w. art. 60 ust. 3 p.r.d. 0
26 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 6 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:
27 – kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym art. 97 k.w. art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d. 0
28 – kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: 0
29 – kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne art. 97 k.w. art. 58 ust.1 p.r.d. 0
30 – kierującego innym pojazdem art. 90 k.w. art. 58 ust.2 p.r.d. 0
31 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 97 k.w. art. 54 ust. 1 lub ust. 3 p.r.d. 0
32 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 90 lub art. 97 k.w. art. 54 ust. 4 p.r.d. 0
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym: 0
33 – przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, art. 90 lub art. 97 k.w. art. 32 ust. 1 p.r.d. 0
34 – niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie art. 32 ust. 2 p.r.d. 0
35 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d. 0
36 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
37 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 97 k.w. art. 60 ust. 1 pkt 4 p.r.d. 0
38 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 97 k.w. art. 60 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0
Przejazd bez zezwolenia: 0
39 – pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów art. 97 k.w. art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 pkt 1, ust. 6, ust. 8 lub ust. 10 p.r.d. 0
40 – zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości art. 62 ust. 4,4a,4b p.r.d. 0
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:
41 – powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu art. 97 k.w. art. 61 ust.1 p.r.d. 0
42 – naruszający stateczność pojazdu art. 61 ust. 2 pkt 2 p.r.d. 0
43 – utrudniający kierowanie pojazdem art. 61 ust. 2 pkt 3 p.r.d. 0

Dziennik Ustaw Nr 236    — 15293 —    Poz. 1998

1 2 3 4 Liczba

punktów

44 – ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d. 0
45 Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
46 Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń – bez odpowiedniego zabezpieczenia art. 97 k.w. art. 61 ust. 3 p.r.d. 0
47 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 97 k.w. art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 p.r.d. 0
48 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 97 k.w. art. 61 ust. 4 p.r.d. 0
49 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 97 k.w. art. 61 ust. 5 p.r.d. 0
50 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 97 k.w. art. 62 ust. 1 p.r.d. 0
51 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d. 0
52 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym art. 97 k.w. art. 63 ust. 1 p.r.d. 0
53 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 97 k.w. art. 63 ust. 3 p.r.d. 0
54 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 97 k.w. art. 63 ust. 2 p.r.d. 0
55 Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym art. 97 k.w. art. 63 ust. 5 p.r.d. 0